17.3(top 1%)
Impact Factor
19.4(top 1%)
extended IF
85(top 4%)
H-Index
1.3K
authors
560
papers
27.6K
citations
1.6K
citing journals
26.3K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Stephen J Pearton 1,076 2,064 60,210
Fan Ren 1,076 545 17,361
Pawel Keblinski 1,041 133 16,184
William P King 1,033 232 9,485
Paul Braun 1,033 213 13,714
Kenneth E Goodson 1,033 191 12,205
Yu Guo 1,033 270 23,981
Arunava Majumdar 1,033 59 14,058
Gang Chen 1,033 575 61,530
Li Shi 1,033 185 24,054
David G Cahill 1,033 163 15,045
Simon R Phillpot 1,033 179 11,543
David R Clarke 1,033 139 16,360
Qiye Zheng 1,033 50 11,073
Eric Pop 1,033 270 18,735
Paul V Braun 1,033 99 12,209
Fen Ren 1,033 193 5,227
Marko J Tadjer 1,031 80 3,295
Marko Jak Tadjer 1,031 95 3,471
Michael A Mastro 1,024 40 2,086
Patrick Carey 1,024 33 1,565
Jiancheng Yang 1,024 21 1,937
Jihyun Kim 1,024 224 6,506
Swee Leong Sing 952 56 4,836
Zhi Li Dong 952 213 12,240
Chee Kai Chua 952 271 19,581
Raymond T Tung 573 19 2,346
Wayne E King 512 69 6,472
Liwei Lin 458 228 9,199
Matias Acosta 452 42 2,689
Gauvin Hemery 452 6 624
Satyanarayan Patel 452 94 1,881
Olivier Sandre 452 104 6,713
Eneko Garaio 452 17 1,221
Daniel Ortega 452 46 1,700
Fernando Plazaola 452 174 3,098
Jürgen Rödel 452 354 22,134
Jurij Koruza 452 93 2,602
Francisco J Teran 452 66 2,190
Su-Huai Wei 378 546 47,616
Vincent Ch Lee 369 487 15,137
Luisa Petti 369 88 2,255
Zhiqun Deng 368 144 3,906
Wei Xia 368 64 2,057
Shengxue Yang 368 50 3,137
Thomas D Anthopoulos 366 412 24,197
Niko Münzenrieder 366 114 2,973
Christian Vogt 366 21 739
Giuseppe Cantarella 366 57 1,247
Hendrik Faber 366 59 3,645
Francesca Bottacchi 366 5 431
Gerhard Tröster 366 73 2,727
Lars Büthe 366 12 1,016
Xinran Wang 354 187 28,266
Zefeng Chen 354 36 2,271
Hongwei Zhu 354 360 24,014
Xuefeng Wang 354 199 9,986
Jian-Bin Xu 354 140 8,094
Li Tao 354 32 1,471
Jian-Bin Xu 354 26 3,415
Xu Jianbin 354 457 19,987
Xinming Li 354 96 8,599
Hui Fang 354 58 7,244
Xue-Song Li 354 39 16,837
Morten Kjaergaard 325 18 954
Philip Krantz 325 26 1,200
Simon Gustavsson 325 73 3,593
William D Oliver 325 70 4,667
Piotr Martyniuk 307 129 1,649
Antoni Rogalski 307 255 8,693
Junwen Zhong 295 61 4,661
Huicong Liu 295 61 2,607
Seung-Wuk Lee 295 78 5,358
Shujun Zhang 288 557 26,331
Han Zhang 269 968 60,386
Li Jin 265 148 6,054
Zhuo Xu 265 252 8,025
Fei Li 265 185 8,998
Dingyuan Tang 260 500 21,249
Kateryna Bazaka 253 146 4,824
Shuyan Xu 253 111 3,016
Igor Levchenko 253 152 4,097
Yuchao Yang 244 76 5,031