10.2(top 1%)
Impact Factor
11.7(top 1%)
extended IF
148(top 2%)
H-Index
4.8K
authors
4.1K
papers
135.6K
citations
2.6K
citing journals
34.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
C P Chen 93 645 23,643
Xuelong Li 78 709 33,170
Michael Shi 67 758 45,713
Qing-Long Han 65 469 27,126
Witold Pedrycz 64 700 18,065
Tingwen Huang 64 697 21,457
Jun Zhang 63 535 14,094
Zhigang Zeng 51 382 12,377
Kay Chen Tan 49 216 5,181
Jinde Cao 49 1,813 65,159
Ju H. Park 43 813 27,294
Hua-guang Zhang 40 313 13,265
Guang-Hong Yang 39 628 16,966
Shaocheng Tong 38 203 19,818
MengChu Zhou 34 919 28,674
Dacheng Tao 33 667 36,820
Changchun Hua 31 324 6,820
Yuanqing Xia 30 410 12,000
Gang Feng 30 444 18,262
Yaochu Jin 30 417 17,536
Guanghui Wen 30 270 9,346
Frank L Lewis 30 340 20,609
Ling Shao 29 486 17,596
Xiang-Peng Xie 29 97 2,755
Haibo He 29 368 15,421
Dong Yue 28 182 7,868
Lu Liu 28 170 4,839
Ji Han 28 275 11,912
Wei-Xing Zheng 28 451 15,633
C L Philip Chen 28 133 8,588
Daniel W C Ho 27 289 18,284
Housheng Su 26 219 6,376
Chen Guanrong 26 1,381 66,827
Hak-Keung Lam 25 367 10,927
Yang Shi 25 295 11,443
Yan-Jun Liu 25 180 12,008
Yew Soon Ong 25 252 10,118
Sam Tak Wu Kwong 24 417 11,468
Hongyi Li 24 147 12,548
Mengjie Zhang 23 464 9,759
Xin-Ping Guan 23 439 6,399
Wei He 23 297 13,278
Shuzhi Sam Ge 23 456 19,650
Zhi-Hui Zhan 23 158 6,837
Zhiwen Yu 22 88 1,880
Huai-Cheng Yan 22 196 5,231
Qingfu Zhang 22 223 18,583
Changyin Sun 22 255 6,739
Yuliang Cai 21 351 10,332
Jianbin Qiu 21 132 8,447
Mengjie Zhang 20 69 1,300
Xiaodong Yang 20 123 3,994
Xinghuo Yu 20 650 24,661
Licheng Jiao 20 480 11,749
Gary G Yen 20 189 5,342
Wenwu Yu 19 259 16,060
Dawei Gong 19 270 12,044
H-N Wu 19 175 6,071
Zheng-Guang Wu 19 49 3,886
Derong Liu 19 428 13,652
Hui-Jun Gao 19 369 29,668
Zhi Liu 19 140 4,413
Yong-Duan Song 19 249 7,998
Wei-Neng Chen 18 103 3,479
Min Wu 18 622 15,901
Renquan Lu 18 128 5,770
Feiping Nie 18 387 12,265
Shengxiang Yang 18 271 8,667
Shun-Feng Su 18 132 3,186
Fei-Yue Wang 17 367 12,617
Jian-quan Lu 17 259 10,126
Bing Xue 17 249 5,747
Xin Yao 17 640 30,066
Chong Lin 17 233 11,805
Changyun Wen 17 451 15,029
Ligang Wu 17 283 17,156
Xiaohua Ge 16 72 5,569
Tie-Shan Li 16 119 4,887
Maoguo Gong 16 329 9,775
Hongye Su 15 129 6,629
Yong Wang 15 69 4,815
Tianyou Chai 15 158 3,656