3.4(top 5%)
Impact Factor
3.6(top 5%)
extended IF
144(top 2%)
H-Index
4.6K
authors
8K
papers
203.2K
citations
3.6K
citing journals
43.3K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Seung Bok Choi 151 694 10,938
Weihua Li 75 455 13,024
Gangbing Song 74 297 7,526
Qingzhao Kong 58 216 6,088
Hyun-Chan Kim 46 358 8,399
Norman M Wereley 44 292 7,179
Kwang J Kim 42 259 9,066
Jin-Song Leng 41 277 10,843
Wei-Hsin Liao 38 271 7,062
Quan Wang 33 262 11,657
Haibao Lu 32 125 3,725
Stefan Seelecke 29 172 2,704
Wei Min Huang 28 226 9,359
Li Cheng 27 361 7,471
Fabrizio Scarpa 27 414 12,705
Saiful Amri bin Mazlan 25 218 2,461
Shuaishuai Sun 25 115 1,899
Dimitris C Lagoudas 25 284 10,487
Miao Yu 24 66 1,321
Yanju Liu 24 235 10,075
Gursel Alici 23 323 8,494
Yilung Mo 23 208 3,504
Haiping Du 23 258 6,507
Chris Lynch 21 159 4,373
Zhongqing Su 21 192 5,923
Alper ErtÜrk 21 206 11,410
Yaowen Yang 21 136 4,659
Yancheng Li 20 92 1,602
Daniel J Inman 20 314 19,196
Jung-Hwan Oh 19 203 7,417
Dichen Li 19 180 3,775
Jae-Hung Han 19 188 3,366
Lin-Sheng Huo 18 92 1,733
Yonggang Meng 18 241 2,971
Xinglong Gong 18 176 4,134
Hyoung Jin Choi 18 618 15,953
Chun-Gon Kim 18 204 5,066
Lin Ye 18 377 14,258
Y Q Fu 18 639 15,539
Geoffrey M Spinks 18 304 18,732
Hoon Sohn 18 201 6,467
Arockiarajan Arunachalakasi 17 151 1,345
Paolo A Ermanni 17 197 3,815
Abdessattar Abdelkefi 17 260 6,224
Amr Baz 17 167 4,276
Adrien Badel 16 101 3,916
Gianluca Rizzello 16 83 836
Huaxia Deng 16 89 1,835
Hani E Naguib 15 198 4,262
Maurizio Porfiri 15 364 9,307
Stephen Beeby 15 261 9,719
Srinivasan Gopalakrishnan 15 221 5,392
U Ubaidillah 15 164 1,399
Shenfang Yuan 14 78 1,674
Jie Fu 14 38 380
Zicai Zhu 14 64 847
Juan de Vicente 14 136 4,421
Gerard F Fernando 14 112 2,031
Michele Meo 14 172 4,624
Wen-Jong Wu 14 84 1,250
Jiong Tang 14 132 2,335
Hui Li 14 452 13,200
Jianchun Li 14 131 3,109
Alvo Aabloo 14 191 3,328
Hong-nan Li 14 174 5,082
Xufeng Dong 14 84 1,363
Xiaojie Wang 13 100 1,513
Mostafa Baghani 13 179 2,155
Yi-Chung Shu 13 47 2,156
Ephrahim Garcia 13 93 3,213
Mickaeël Lallart 13 116 2,543
Songye Zhu 13 115 3,118
Haiying Huang 13 40 725
Eunsoo Choi 13 107 1,686
Richard S Trask 13 67 4,048
Xian-Xu Bai 13 57 725
Lihua Tang 13 164 4,859
Quoc Hung Nguyen 12 57 751
M C Ray 12 72 1,737
Mahdi Bodaghi 12 124 2,318
Lei Qiu 12 83 1,714
Kenneth J Loh 12 109 2,140
Marcelo J Dapino 12 60 724
Dai-Hua Wang 12 32 901