7.5(top 1%)
Impact Factor
7.9(top 1%)
extended IF
254(top 1%)
H-Index
30.8K
authors
21K
papers
783.6K
citations
5.7K
citing journals
216.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Martin Pumera 64 867 44,754
Wei Huang 56 2,509 109,651
Han Zhang 54 976 57,535
Zdenek Sofer 43 505 17,182
Xiao Cheng Zeng 36 621 35,150
Ruhong Zhou 34 314 17,745
Shaojun Dong 33 856 55,472
Yuliang Zhao 32 491 42,273
Hua Zhang 31 729 106,142
Yun Chan Kang 31 633 19,515
Jianfang F Wang 30 265 27,234
Gang Zhang 30 195 12,866
Dirk M Guldi 29 526 27,480
Hong Liu 29 558 26,089
Chun-Zhong Li 29 591 30,037
Amanda Barnard 28 241 8,285
Hua Zhang 28 414 91,452
Hong-Bo Sun 28 598 22,864
Chang Ming Li 28 927 49,689
Da-Xiang Cui 27 385 19,402
Zhenghui Kang 27 298 22,403
Colin J Lambert 27 375 11,870
Thalappil Pradeep 27 545 23,716
Kostya K Ostrikov 26 801 23,238
Feng Ding 26 323 15,060
Federico Rosei 26 359 13,879
Cheng Zhi Huang 26 368 12,477
Xiaoyuan Chen 25 1,053 90,677
Xuping Sun 25 601 55,199
Hui-Ying Yang 25 304 13,727
Mingdong Dong 25 371 12,726
Qingyu Yan 25 396 33,896
Katharina Landfester 25 769 35,851
Manzhou Zhu 25 277 13,622
Hui Huang 24 202 20,163
Jin-Long Yang 24 503 27,742
Luis Liz-Marzán 24 561 58,089
Zhuang Liu 24 475 80,520
Xingyu Jiang 23 401 23,262
Si Zhou 23 468 18,757
ZhiGuang Guo 23 327 12,009
Chengzhou Zhu 23 231 19,006
Assist Prof Morteza Mahmoudi 23 326 25,745
Shao-Wei Chen 23 414 21,328
Jiamei Lin 22 444 32,515
Yukou Du 22 227 8,144
Ai-guo Wu 22 277 11,021
Daniel Jaque 22 383 15,002
Maurizio Prato 22 739 64,740
Zhenhui Kang 22 240 22,442
Xueyuan Chen 22 265 17,397
Wei Lu 22 458 24,046
Yusuke Yamauchi 22 1,015 54,904
Paolo Samorì 22 383 17,450
Deren Yang 22 859 20,740
Sara Bals 22 440 15,479
Peng Chen 21 374 32,301
Steven De Feyter 21 450 18,859
Yong Zhou 21 294 18,028
Hilmi Volkan Demir 21 457 13,177
Yong-Wei Zhang 21 499 26,629
Shaoming Huang 21 355 16,208
Zhuang Liu 21 450 79,599
Yichun Liu 21 561 27,848
Taihong Wang 20 332 28,477
Mingxi Yang 20 453 27,979
Jun He 20 276 7,003
Jijun Zhao 20 650 22,567
Jianfang Wang 20 161 23,665
Ramon A Alvarez-Puebla 20 201 13,634
Cheol Seong Hwang 20 611 26,239
Yadong Yin 20 432 59,049
Chunying Chen 20 458 29,893
Chun-Hai Fan 20 734 54,519
Zhanhu Guo 20 926 56,217
Jing Gao 19 73 1,058
Qing-Hua Xu 19 243 12,871
Hong-Wei Gu 19 174 12,952
Kwangyeol Lee 19 142 6,057
Zhiyong Fan 19 215 18,294
Alberto Bianco 19 154 13,711
Francesco R Stellacci 19 229 17,988
Flemming Besenbacher 19 411 31,852
Vincent M Rotello 19 389 34,605
Liberato Manna 19 425 41,627