23.6(top 1%)
Impact Factor
24.4(top 1%)
extended IF
569(top 1%)
H-Index
19.6K
authors
24.2K
papers
2.5M
citations
7.6K
citing journals
298.4K
citing authors

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lei Jiang 20 1,263 90,024
Shi Xue Dou 14 1,087 52,564
Wenping Hu 13 691 28,782
Wei Huang 12 2,509 109,651
Zhongfan Liu 11 711 44,009
Zhong Lin Wang 11 2,128 251,561
Liangbing Hu 11 406 54,186
Young Hee Lee 10 295 20,914
Hua Zhang 10 729 106,142
Hua Kun Liu 10 1,003 56,243
Wei 10 307 27,864
Yan Yu 10 411 28,233
Xiaodong Chen 10 413 32,762
Hua Zhang 10 414 91,452
Shuyan Song 10 394 30,675
Lian-Mao Peng 9 615 30,560
Zheng Liu 9 467 51,634
Jianhui Hou 9 429 54,288
Thomas Burdyny 8 498 59,006
Kai-Hui Liu 8 236 8,230
Shihe Yang 8 359 30,639
Alex Jen 8 769 58,397
Zm Wang 7 473 47,905
Xiaoyuan Chen 7 1,053 90,677
Harald Ade 7 425 34,309
Yu Zhang 7 96 14,088
Tie-Rui Zhang 7 294 27,305
Pulickel M Ajayan 7 464 45,385
Xinliang Feng 7 685 73,540
Hui-Ming Cheng 7 775 103,853
Michael Grätzel 7 647 193,756
Alex K-Y Jen 7 611 50,456
Edward H Sargent 7 680 78,319
Jin Zhang 7 474 22,273
Wu Lizhu 7 384 24,032
Peng Chen 7 374 32,301
Ling Huang 7 203 10,085
Yi Xie 7 715 66,227
Henning Sirringhaus 6 291 42,353
Yiwang Chen 6 555 13,830
Dianpeng Qi 6 57 5,158
Shin-Hyun Kim 6 229 9,576
Emily Hitz 6 39 5,707
Xiaowei Zhan 6 364 39,409
Keon Jae Lee 6 110 9,272
Xin-Bo Zhang 6 226 25,152
Xiong Wen David Lou 6 415 98,207
Shuangyin Wang 6 301 28,364
Xue-Qiang Zhang 6 642 66,767
Lain-Jong Li 6 427 50,385
Wu Zhou 6 218 24,967
Yunqi Liu 6 330 28,398
Feng Liu 6 310 25,384
Hai-Lin Peng 6 235 22,117
Wan Ru Leow 6 63 5,125
Ben Zhong Tang 6 1,902 121,238
Yufei Zhao 6 182 15,691
Chen-Ho Tung 6 508 25,642
Xiong Wen Lou 6 427 96,619
Peng Yu 6 53 4,004
Qingsheng Zeng 6 47 3,869
Shao-Jun Guo 6 412 47,320
Shu-Lei Chou 5 372 21,287
Fengrui Yao 5 17 394
Yonggang Yao 5 137 12,046
xixiang Zhang 5 575 29,787
Kanyi Pu 5 254 22,700
Xiao-Jun Wu 5 296 17,949
Chen Peng 5 168 10,125
James C Hone 5 437 87,458
Chandra Sekhar Tiwary 5 310 8,504
Juan-Carlos Idrobo 5 222 16,038
Vidya Kochat 5 23 996
Xiao-Qing Pan 5 537 26,423
Dae-Hyeong Kim 5 156 26,070
Guihua Yu 5 281 36,643
Li-Qiang Mai 5 589 41,847
Xu Zhen 5 69 7,105
Jiayu Wang 5 69 8,745
Hanlin Wang 5 22 1,033
Yunlong guo 5 188 12,226
Le Yu 5 119 21,772
C-S Lee 5 996 47,867
Cheng Tang 5 103 9,709
Chao Gao 5 226 18,948