17.2K(top 2%)
articles
345.8K(top 3%)
citations
3,480(top 2%)
★★ articles
85(top 3%)
★★★ articles
3.2(top 11%)
Avg IF
185(top 3%)
H-Index
284(top 3%)
G-Index
2,035
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mingwu Shen 580 288 16,547
Xiangyang Shi 481 471 22,468
Zhu Meifang 467 342 13,553
Bin Ding 442 328 18,387
Yang Si 387 198 13,750
Xiu-Mei Mo 279 217 6,780
Lianjun Wang 271 364 10,262
Jianhua Yan 260 129 7,864
Hongzhi Wang 232 184 8,314
Qinghong Zhang 214 183 8,822
Chuanglong He 203 266 9,636
Yaogang Li 197 133 5,952
Tianxi Liu 196 464 22,121
Junqing Hu 178 185 10,692
Rujia Zou 172 159 9,012
Bo Xu 163 173 5,012
Chengyi Hou 163 156 4,661
Zhiping Mao 161 128 2,254
Xiaofeng Sui 160 178 4,276
Yongsheng Ding 155 90 888
Wei Luo 153 175 9,420
Kaibing Xu 148 200 8,125
Zhigang Chen 145 180 14,455
Jian-Ping Yang 145 149 10,732
Zheng Tang 141 116 3,920
Qinghua Zhang 132 91 3,922
Jianyong Yu 130 62 3,796
Feng-Ling Qing 128 140 6,817
Bijia Wang 127 110 2,084
Jinli Qiao 126 168 11,209
Bohong Gu 124 229 5,266
Jianshe Liu 122 98 5,860
Bin Ding 122 178 7,760
Zaisheng Cai 120 114 1,814
Bao-Zhong Sun 120 191 4,626
Yiping Qiu 118 136 3,038
Xiao-Hong Qin 114 114 2,782
Muhuo Yu 111 69 1,071
Peiyi Wu 111 337 15,122
Dan Yu 111 138 2,505
Junzi Wu 110 90 2,415
Yaopeng Zhang 107 112 2,375
Bo Shen 107 89 3,608
Junhong Jin 107 92 1,465
Wei Li 106 309 24,048
Xianghui Zhou 105 89 870
Zuming Hu 103 78 959
Yi Zhong 103 78 1,216
Zhengwei You 101 74 2,292
Yanbiao Liu 101 142 4,359
Junrong Yu 99 83 1,182
Chao Zhang 98 121 5,715
Hong Xu 96 85 1,389
Linping Zhang 94 67 1,108
Xianfeng Wang 94 74 4,393
Li-Min Zhu 94 74 2,268
Chen Huang 93 105 2,851
Kuangrong Hao 92 124 1,294
Zhaoqun Du 85 67 662
Lu Wang 80 63 716
Chensi Shen 79 67 2,091
Feifeng Zheng 79 80 735
Xueling Feng 77 73 1,096
Yingzhan Li 77 80 2,105
Xiaojun Zhou 76 80 2,664
Fang Li 76 83 1,723
Weidong Yu 76 73 782
Xue-Qin Jiang 75 50 438
Shiyan Chen 74 75 3,406
Yan Wang 73 93 5,221
Xiumei Mo 72 55 1,825
Feng F Hong 72 99 4,598
Bo Shen 69 83 5,008
Rui Guo 68 79 5,010
Lingling Chu 68 61 6,173
Xinshan Song 68 55 1,225
Xin Zhao 67 142 4,633
Xiumei Mo 67 55 1,739
Liang Chen 67 95 3,466
Qing Meng 67 36 731
Man-hong Huang 66 91 1,856
Shuguang Yang 65 93 1,889
Wolfgang Sand 65 146 5,409
Yumei Zhang 63 54 843
Lifang Liu 63 53 1,383
Jian-an Fang 63 96 2,583
Dajun Chen 62 78 3,177
Xiang-Yu Jin 61 51 1,136
Bin Sun 61 45 767
Yue-E Miao 61 93 4,830