6(top 2%)
Impact Factor
6.7(top 2%)
extended IF
63(top 6%)
H-Index
1.6K
authors
1.4K
papers
24.6K
citations
777
citing journals
11.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Han Zhang 19 968 60,386
Xinliang Zhang 15 598 6,963
Xiao-Cong Yuan 12 135 3,916
Zhi-Yuan Li 11 347 22,695
Daoxin Dai 10 246 9,658
John Bowers 10 950 31,427
Jurgen Michel 10 151 8,735
Wim Bogaerts 9 221 11,846
Laurent Vivien 9 279 6,956
Eric Cassan 9 184 4,098
Hao-Chung Kuo 9 281 6,292
Shuangchun Wen 8 274 9,878
Min Xiao 8 262 12,349
Zhengqian Luo 8 122 3,955
Hong-wei Chen 8 173 1,411
Wei Zheng 7 121 2,868
Kejian Yang 7 192 2,291
Feng Huang 7 251 10,741
Wenguo Zhu 7 96 1,289
Michael Kneissl 7 351 8,555
Fu Songnian 7 368 4,451
Justin C Norman 7 88 2,263
Sai T Chu 7 164 7,909
Jun Ye 7 39 366
Nan Chi 7 299 5,031
Sigang Yang 7 100 937
Hui-Tian Wang 7 318 9,265
Jianlin Zhao 7 179 3,925
Chun-Hua Dong 6 76 2,377
Xiaosheng Xiao 6 87 1,243
Yong-Zhen Huang 6 180 2,200
Siyuan Yu 6 248 4,614
Gong-Ru Lin 6 437 6,854
Wei Zhang 6 49 997
Tim Wernicke 6 84 1,865
Tingchao He 6 159 3,508
Xiaoshun Jiang 6 50 2,041
Linjie Zhou 6 193 3,288
Jiangming Xu 6 78 805
Tian Jiang 6 115 2,381
Delphine Marris-Morini 6 179 4,230
Jingjun Xu 6 211 3,393
Xavier Le Roux 6 138 2,748
Yue-De Yang 6 119 1,487
Kyunghwan Oh 6 109 1,836
Changjun Min 6 138 3,552
Qiwen Zhan 6 154 5,081
Jian Wu 6 84 2,086
Grzegorz Sobon 6 110 3,614