6.5(top 2%)
Impact Factor
7(top 2%)
extended IF
61(top 7%)
H-Index
1.5K
authors
783
papers
20.1K
citations
2.9K
citing journals
21.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jun Yu 49 186 29,750
Song-Nian Hu 31 267 13,544
Zhang Zhang 25 103 5,720
Andreas Keller 10 318 12,725
Kenneth B Storey 10 871 23,969
Yichi Zhang 9 471 10,836
Kyle K Biggar 9 67 1,735
Wenming Zhao 8 17 614
Yujun Han 8 31 9,228
Shuhui Song 8 19 463
Yun-Gui Yang 8 66 12,093
Yiming Bao 8 38 5,729
Xin Gao 8 279 4,037
Jun Wang 8 519 152,273
Jingfa Xiao 8 36 1,545
Kang Ning 8 121 2,907
Hongxing Lei 7 35 1,185
Yu Xue 6 123 11,401
Jianfei Hu 6 37 3,598
Shannon N Tessier 6 61 964
Hua Chen 6 50 2,076
Xiangfeng Wang 6 71 4,152
Kai Ye 6 56 10,814
Eckart Meese 6 158 5,577
Guanghong Zuo 6 27 1,122
Fangqing Zhao 6 113 6,710
Cheng-Wei Wu 6 34 678
Yu Xue 6 195 13,056
Fabien Pifferi 6 63 1,781