11.6(top 1%)
Impact Factor
12.1(top 1%)
extended IF
210(top 1%)
H-Index
7.9K
authors
14K
papers
645.1K
citations
6.9K
citing journals
113.5K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Anthony P F Turner 6,072 266 18,318
Huangxian Ju 5,942 727 36,205
Qin Wei 5,715 576 18,865
Jinghua Yu 4,625 386 14,039
Bansi D Malhotra 4,454 342 19,105
Shaojun Dong 4,421 856 55,472
Ruo Yuan 3,605 604 17,409
Hong-Yuan Chen 3,510 927 43,340
Yuehe Lin 3,083 566 53,876
Arben Merkoçi 2,971 324 20,677
Yoon-Bo Shim, 심윤보 2,964 261 9,769
Shenguang Ge 2,803 210 8,813
Abdollah Salimi 2,686 203 8,857
Dianping Tang 2,628 256 15,236
Joseph Wang 2,571 354 42,757
Dan Du 2,442 330 21,959
Bin Du 2,394 138 5,338
Yong Zhang 2,345 196 8,151
Wei Chen 2,258 253 22,786
Maria Minunni 2,248 113 5,711
Ya-Qin Chai 2,197 365 12,056
S S Piletsky 2,185 291 15,347
Xi-Liang Luo 2,179 298 11,694
Joseph Wang 2,125 269 37,178
Danila Moscone 2,119 211 8,835
Lo Gorton 2,115 386 17,971
Dan Wu 2,112 172 5,688
Kun Wang 2,071 255 7,342
Man Bock Gu 2,010 139 6,444
Serge Cosnier 1,958 405 17,607
Frances S Ligler 1,950 199 11,026
Jinglong Liu 1,948 121 3,409
Songqin Liu 1,932 299 12,405
Chang Ming Li 1,886 927 49,689
Marco Mascini 1,830 95 6,510
Jean-Louis Marty 1,826 238 9,629
Li Niu 1,822 234 9,972
Jeong-Woo Choi 1,812 181 5,041
Genxi Li 1,811 363 10,166
Mei Yan 1,790 148 5,249
Lingxin Chen 1,764 442 27,225
Gwo-Bin Lee 1,760 402 12,158
Lei Ge 1,755 205 12,031
Giuseppe Palleschi 1,743 196 10,238
Sara Tombelli 1,717 104 5,418
George S Wilson 1,677 51 5,090
Jiri Homola 1,671 213 19,851
Chun-Hai Fan 1,660 734 54,519
Ashok Mulchandani 1,658 355 16,828
Mohammad Ramezani 1,631 390 10,656
Wei Wen 1,583 187 5,637
Yueyun Li 1,568 111 2,790
Subash C B Gopinath 1,562 369 6,590
Yibin Ying 1,545 364 12,777
Huanshun Yin 1,537 150 5,044
Khalil Abnous 1,532 371 10,524
Yu Lei 1,520 82 7,130
Jianping Lei 1,518 186 10,543
Xing-Hua Xia 1,482 346 18,443
Jaebum Choo 1,476 109 6,812
Feng Xu 1,474 257 9,667
Li Jinghong 1,470 440 47,446
Jianfeng Ping 1,468 114 5,655
Nam Hoon Kim 1,468 301 20,819
José M Pingarrón 1,462 391 12,359
Arunas Ramanavicius 1,462 279 7,872
Almira Ramanaviciene 1,462 259 7,557
Tautgirdas Ruzgas 1,462 140 6,082
Xiuhua Zhang 1,438 184 4,168
Seyed Mohammad Taghdisi 1,437 218 6,444
In Seop Chang 1,434 143 10,443
Jayne Wu 1,430 154 4,556
Aziz Amine 1,401 147 6,484
Koji Sode 1,386 360 7,541
Pranjal Chandra 1,379 105 3,801
Andreas Offenhäusser 1,379 400 10,285
Ajeet K Kaushik 1,377 227 8,326
Bang-Ce Ye 1,365 263 8,526
Shiyun Ai 1,365 189 4,658
Jing Qian 1,361 72 3,083