3.3(top 5%)
Impact Factor
3.5(top 5%)
extended IF
204(top 1%)
H-Index
19.1K
authors
20.2K
papers
554K
citations
6.5K
citing journals
175.3K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
José Rubén Morones Ramírez 4,595 36 7,011
José Luis Elechiguerra 4,595 4 6,386
Jose Tapia Ramirez 4,595 36 6,000
Juan B Kouri 4,595 24 4,952
Miguel Jose Yacaman 4,595 31 10,054
Seeram Ramakrishna 3,727 1,710 96,888
R Stanley Williams 3,455 388 40,144
Darrell H Reneker 2,877 11 7,696
Sergei V. Kalinin 1,924 790 31,992
Zhong Lin Wang 1,911 2,128 251,561
Yong Zhang 1,804 257 22,983
Lars Samuelson 1,796 528 28,669
Rainer Waser 1,750 712 41,544
Bharat Bhushan 1,557 1,034 46,296
Bharat Bhushan 1,557 847 42,117
Xiao Wei Sun 1,501 780 25,571
Takhee Lee 1,433 340 13,498
Ronald E Miller 1,427 76 6,189
Vijay B Shenoy 1,427 23 2,796
Jijun Zhao 1,422 650 22,567
William A Goddard 1,391 645 74,667
Stephen Jesse 1,377 336 13,674
C M Wang 1,315 494 13,251
Duncan R Stewart 1,277 32 16,276
Deren Yang 1,265 859 20,740
Sergei V Kalinin 1,233 263 13,226
Hans-Juergen Butt 1,224 553 29,663
Brian J Rodriguez 1,190 211 7,733
Karthik Shankar 1,183 166 16,007
Thomas J Webster 1,149 315 20,511
Jianping Lu 1,135 179 9,997
Hui Zhang 1,124 233 14,277
Si Zhou 1,119 468 18,757
Jiale Huang 1,118 149 5,681
Daohua Sun 1,118 105 5,028
Nosang Myung 1,106 222 7,573
Xin Yang 1,104 18 1,981
Hao-Li Zhang 1,104 329 12,035
Wenyao Shao 1,104 28 1,494
Zhengquan Li 1,102 167 9,241
Kimberly A Dick 1,084 177 8,896
Ray H Baughman 1,081 283 37,746
Cheol Seong Hwang 1,078 611 26,239
Yoshio Bando 1,072 949 67,055
Ting Yu 1,062 286 29,912
Siddhartha Shrivastava 1,048 13 1,816
Tahir Cagin 1,043 114 8,199
Cao Bingqiang 1,037 204 8,947
Teresa Pellegrino 1,031 126 13,455
Dimos Poulikakos 1,018 506 22,112
Wolfgang J Parak 1,016 438 41,040
M Puerto Morales 1,015 276 15,628
Dmitri Golberg 1,014 752 52,164
Silke H Christiansen 1,005 270 8,930
Taihong Wang 1,003 332 28,477
Ilia Valov 989 124 6,675
Kyung Min Kim 987 74 5,569
Chang Ming Li 973 927 49,689
Feng Wang 959 154 19,692
Gilberto Medeiros-Ribeiro 933 167 11,160
Dmitri 932 119 16,969
Eyal Zussman 925 182 11,253
Balaji Panchapakesan 915 70 1,861
Matthew D Pickett 915 29 6,278
Shimeng Yu 905 220 10,475
Joan R Morante 899 788 24,862
Kornelius Nielsch 876 404 18,151
Costas P Grigoropoulos 864 343 16,017
Roger Proksch 858 69 4,361
Z F Ren 854 132 15,773
Ernst Meyer 850 418 19,099
Douglas S. Galvao 846 212 6,380
Meyya Meyyappan 845 405 20,480
H-S Philip Wong 842 395 25,093
Yong-Hui Zhang 841 40 1,581
Jianhua Joshua Yang 838 167 20,892
Ricardo Garcia 827 189 13,728
Kai-Ge Zhou 814 28 2,941
Geonel Rodriguez Gattorno 812 71 2,390