37.3K(top 1%)
articles
589.5K(top 2%)
citations
8,034(top 1%)
★★ articles
190(top 2%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
225(top 2%)
H-Index
353(top 2%)
G-Index
3,286
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Liangti Qu 40,389 338 31,100
Mao-Sheng Cao 22,342 297 24,738
Feng Wu 20,803 310 13,075
Bo Wang 16,840 163 18,958
Jia-Qi Huang 16,460 329 34,551
Xiao Feng 15,000 170 15,603
Renjie Chen 14,895 293 14,616
Yang Zhao 13,152 79 10,854
Chuanbao Cao 11,059 342 12,331
Hai-Zheng Zhong 11,006 150 9,763
Yugui Yao 10,739 202 15,746
Chuangang Hu 9,476 101 10,901
Bingsuo zou 8,629 337 12,359
Zhipan Zhang 8,572 80 8,196
Wenxing Chen 8,169 232 20,857
Li Li 8,165 159 10,891
Yang Zhao 8,094 116 6,892
Lan Jiang 7,625 225 7,379
Qi Chen 7,220 245 25,295
Ying Bai 6,885 207 8,529
Yuanqing Xia 6,699 410 12,000
Junwen 6,689 40 5,463
Ruibin Liu 6,644 98 3,915
Chong Yan 6,636 89 8,976
Chuan Wu 6,587 171 7,378
Jia-Tao Zhang 5,952 145 6,555
Yang Zhao 5,443 236 14,989
Jianbing Shen 5,299 149 7,782
Bo Wen 5,181 48 6,805
Huhu Cheng 5,067 81 9,857
Yongtian Wang 4,887 134 2,987
Yuping Dong 4,797 139 5,752
Yuanyuan Zhang 4,656 29 2,616
Qing Han 4,649 55 2,949
Faryal Idrees 4,615 49 4,252
Quan-Song Li 4,508 119 2,291
Minhua Cao 4,483 105 4,693
Yan Li 4,220 29 3,589
Xiaoling Zhang 4,169 114 2,589
Jia Liu 4,157 80 3,416
Kening Sun 4,055 148 4,968
Yi-Ming Wei 3,826 285 16,189
Rui Xiong 3,811 193 11,546
Chang-Wen Hu 3,728 103 3,058
Wenguan Wang 3,725 68 5,443
Guo-Yu Yang 3,684 430 15,696
Nan Chen 3,600 53 3,456
Yifa Chen 3,443 51 3,312
Xuetong Zhang 3,324 90 6,385
Youqi Zhu 3,316 80 4,299
Yuefeng Su 3,119 106 4,422
Yusheng Ye 3,094 60 3,445
Ji Qian 3,076 44 2,338
Zhihua Cheng 3,070 28 1,991
Yunjun Luo 3,064 190 3,111
Gui-Bin Liu 3,060 46 6,630
Da-Ming Du 3,006 168 5,557
Liehuang Zhu 2,932 210 4,114
Jianhua Hou 2,927 39 2,316
Wei-Li Song 2,918 164 10,444
Daining Fang 2,882 663 15,486
Muhammad Tahir 2,873 301 9,957
Jianbing Shi 2,848 92 2,681
Hai-Yan Xie 2,768 52 2,120
Sheng Huang 2,710 29 1,463
Bin Tong 2,661 86 2,040
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 2,626 249 26,110
Rui Xu 2,545 29 2,089
Lingling Huang 2,544 95 4,794
Ran Tao 2,515 216 3,801
Siwu Li 2,448 29 1,613
Shan Wang 2,436 26 1,849
Hu Gengkai 2,425 123 3,643
Yujing Li 2,421 87 5,734
Yun Zhao 2,411 103 2,543
Yanyan Lv 2,404 85 1,966
Qingchao Zhou 2,392 8 1,049
Yulin Deng 2,385 199 3,070
Meng Zhao 2,381 38 2,247