576
Articles
9.3K
Citations
3.2
avg. Impact Factor
46
h-index

Most cited authors in 2019

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Qiang Zhu 321 59 3,871
Eakalak Khan 225 183 3,099
Kwang J Kim 196 262 8,917
Sajjad Ahmad 118 169 4,812
Jin Ouk Choi 79 31 330
Ali Saber 68 21 257
Hui Zhao 61 39 709
Sheng-cai Zhu 61 26 568
Shengjie Zhai 56 9 60
Taeseon Hwang 49 24 646
Moses 46 56 439
Mohammad Nazari-Sharabian 46 23 119
Daniel Gerrity 28 54 2,505
Keith Lawler 16 51 3,007
Pei Wang 12 29 285
Liping Wang 12 99 2,266