Citation of paper, Tri-s-triazine derivatives. Part I. From trichloro-tri-s-triazine to graphitic C3N4 structures

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Wolfgang Schnick2951517,7233.1
Edwin Kroke171685,1542.4
Juergen Senker161848,6035
Xinchen Wang1138970,90624.2
100
Peter Kroll71394,9522.5
Asadollah Bafekry6741,62512.3
Mingwen Zhao534810,3664.3
Sean C Smith535320,8537
Anna T L Fischer4876,9547.6
Catherine Stampfl425711,6744.4
Vincent Wing-hei Lau4422,16910.5
Tiago Botari4198899.7
Hong-Cai Zhou454474,93818.1
40
Young-Si Jun4583,1556.8
Nadia E A El-Gamel4347261.5
Priv-Doz Dr Uwe Böhme41141,3501
Sunil Kumar4295033.6
Xin Tan41052,8437.6
Yusuf Zuntu Abdullahi4291701.7
Hassan A Tahini4571,4748
Yuanjian Zhang329319,5059.4
Xiaoming Zhang3481,9336.5
Arqum Hashmi3316573.2
Kamalakannan Kailasam3622,7487.7
Andreas Zerr3722,9272.4
Lihua Lin3417,01831.8
Bettina Lotsch322514,19910.7
Mohd M Halim3272751.9
Volker Blum31108,27111
Yong Wang319021,11915.6
Kulamani Parida346319,2676.8
Tiem Leong Yoon3674041.3
Shu-Ping Huang21146,1997.7
Yutong Gong2513,35510.7
Chunjin Ren2412510.6
Yong-Fan Zhang21424,0576.5
Wingkei Ho220024,40819.5
Peter A Van Aken240515,8015
Philippe S Serp220410,0105.1
Zhimin Ao21617,85013.1
Guigang Zhang2609,38226.3
Yuta Nabae21032,4372.7
Bernaurdshaw Neppolian21667,1656.4
Zupeng Chen2553,79017.8
Hongwei Zhou2131380.8
Yi Lv22256,9114.5
Paul Midgley238315,6554.3
Yongping Zhang2384714.2

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Physical Chemistry Chemical Physics173.5★★
Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie151.3★★
Chemistry - A European Journal154.6★★
Journal of Physical Chemistry C153.7★★
RSC Advances143.6★★
Journal of Materials Chemistry A1212.8★★
Angewandte Chemie - International Edition1216.1★★
Angewandte Chemie123.5★★
Applied Surface Science116.6★★
New Journal of Chemistry83.5★★
Chemical Communications85.7★★
Applied Catalysis B: Environmental721.7★★
Journal of Materials Chemistry C67★★
Carbon610.1★★
Chemistry of Materials69.5★★
Journal of the American Chemical Society616★★
Advanced Materials523.6★★★
Chemical Engineering Journal514.6★★
International Journal of Hydrogen Energy56.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces59.4★★
Journal of Materials Science44.2★★
European Journal of Inorganic Chemistry42.3★★
Catalysis Today45.2★★
Journal of Materials Chemistry4
Materials Chemistry and Physics44.3★★
Nanoscale47.5★★
Dalton Transactions44.2★★
Journal of Colloid and Interface Science49.1★★
Journal of Physical Chemistry A42.7★★
Chemical Physics Letters42.4★★
Computational and Theoretical Chemistry3★★
Solar Rrl37
Springer Theses30.1
Catalysts33.9★★
Chemical Reviews366.4★★
ACS Catalysis312.9
Advanced Functional Materials315.4★★
ACS Nano316.4★★
Journal of Alloys and Compounds35.6★★
Inorganic Chemistry34.9★★
Scientific Reports34.7★★
Journal of Applied Physics32.4★★
Environmental Chemistry for A Sustainable World20.8★★
2
Materials Horizons214.1
Journal of CO2 Utilization27.6★★
Crystals22.2
Journal of Chemical Sciences21.7
Frontiers in Chemistry24.8
Energy and Environmental Science235★★