3(top 5%)
Impact Factor
3.1(top 5%)
extended IF
113(top 3%)
H-Index
2.8K
authors
5.3K
papers
104.9K
citations
2.3K
citing journals
22.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhanping You 47 440 11,425
Arul Arulrajah 47 310 8,637
Huang, Bs 46 257 8,806
Suksun Horpibulsuk 36 325 10,853
Nilo Cesar Consoli 34 194 5,440
Xiang Shu 26 98 4,848
Mohd Rosli Mohd Hasan 26 184 6,072
Louay N Mohammad 25 68 843
Fereidoon Moghadas Nejad 25 170 3,347
Marwa Hassan 23 89 1,401
Serji Amirkhanian 21 144 5,161
Juanyu Liu 21 66 1,504
Anand Puppala 21 289 4,723
Rong Luo 20 88 1,254
Lucas Festugato 19 61 1,394
Jie Han 18 274 5,165
Victor Li 17 255 15,094
Gholam Hossein Hamedi 17 63 1,257
Jay Sanjayan 17 348 16,075
Xianming Shi 17 214 5,820
Yixin Shao 16 81 2,836
Jorge de Brito 16 656 21,789
Mahdi Miri Disfani 15 72 2,647
Ali Khodaii 15 71 1,426
Xudong Chen 15 113 1,897
Dharamveer Singh 15 110 1,516
William Weiss 14 114 5,387
Ya Wei 14 63 679
Hao Wang 14 222 5,000
Isaac L Howard 13 120 624
Robert L Lytton 13 41 1,167
Xu Yang 13 68 1,883
Jorge Zornberg 13 143 3,214
Elham H Fini 13 152 3,124
Barzin Mobasher 12 160 4,304
Jian-Jun Zheng 12 46 596
Moncef L Nehdi 12 156 3,281
Prinya Chindaprasirt 12 331 14,077
Faiz U A Shaikh 12 152 5,518
Shihui Shen 12 66 1,328
Feipeng Xiao 12 75 2,722
Geert De Schutter 11 242 6,916
Linbing Wang 11 78 1,081
Hai-Long Ye 11 97 1,891
Khandaker Hossain 11 66 1,924
Rafiqul A Tarefder 11 77 1,216
Kamal Henri Khayat 11 295 9,904
Bing Chen 11 163 4,770
Peggi L Clouston 11 26 524
Dallas Little 11 64 2,285
Qiao Dong 11 98 1,848
Murali Krishnan 11 97 990
Qingli Dai 11 112 3,438
Jikai Zhou 11 43 1,167
Gustavo Dias Miguel 10 13 42
Bing Chen 10 143 4,606
Jason Ingham 10 229 3,255
Hugo Carlos Scheuermann Filho 10 20 197
Chai Jaturapitakkul 10 31 2,277
Erol Tutumluer 10 232 3,534
Tamon Ueda 10 100 2,258
Nemkumar Banthia 10 162 6,105
Guo Yang 10 60 822
Jose Norambuena-Contreras 10 104 2,351
Pouria Hajikarimi 10 43 453
Sujeeva Setunge 10 170 2,769
Zhi-Min Wu 10 63 1,198
Hilary I Inyang 9 60 705
Louis Ge 9 67 808
Mohamed K Ismail 9 31 513
Junan Shen 9 32 915
Daniel P Hindman 9 32 202
Songtao Lv 9 68 1,090
Yan Xiao 9 141 3,937
Dawei Wang 9 125 2,319
Xiangming Zhou 9 96 2,168
José R Martí-Vargas 9 86 778
Nikhil Saboo 9 33 452
Halil Ceylan 9 165 2,255
Venkatesh Kr Kodur 9 97 3,578
Alireza Mohammadinia 9 48 1,260
Herve Di Benedetto 8 135 3,541
Lei Wang 8 87 1,478
Yuhong Wang 8 87 1,312
Jinjie Shi 8 39 583