23.6(top 1%)
Impact Factor
24.4(top 1%)
extended IF
569(top 1%)
H-Index
19.6K
authors
24.2K
papers
2.5M
citations
7.6K
citing journals
298.4K
citing authors

Most published authors in 2010

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Dmitri Golberg 9 752 52,164
Yoshio Bando 9 949 67,055
Iain McCulloch 9 470 41,812
Zhong Lin Wang 9 2,128 251,561
Shu-Hong Yu 8 806 73,726
Antonio Facchetti 6 529 51,630
Martin Heeney 6 338 25,322
Meiyong Liao 6 212 10,842
Lei Jiang 6 1,263 90,024
Yasuo Koide 6 279 9,099
Chun-Hai Fan 6 734 54,519
David L Kaplan 6 1,117 84,434
Zhenan Bao 5 713 106,044
Fiorenzo G Omenetto 5 171 17,780
Tian-You Zhai 5 471 25,675
Christoph J Brabec 5 716 58,846
Klaus - Meerholz 5 327 16,763
Rodney S Ruoff 5 537 173,534
Richard Friend 5 695 116,201
Yunqi Liu 5 330 28,398
Vladimir Tsukruk 5 415 25,757
KianPing Loh 5 610 54,168
Zhongfan Liu 5 711 44,009
David Kaplan 5 897 76,017
Qiaoliang Bao 4 277 29,501
Thomas D Anthopoulos 4 415 22,998
Oliver G Schmidt 4 863 36,542
David H Gracias 4 197 10,207
Takhee Lee 4 340 13,498
Yongfeng Mei 4 307 9,382
Sang Ouk Kim 4 282 20,068
Andreas Hirsch 4 669 34,391
Yongsung Ji 4 35 2,771
René Aj Janssen 4 584 49,776
Harry A Atwater 4 561 49,125
Eric I Altman 4 71 3,489
Martin Wegener 4 458 29,812
Yunlong guo 4 188 12,226
Liang Li 4 74 5,709
Fumito Araoka 4 152 4,379
Wei Huang 4 2,509 109,651
Xinliang Feng 4 685 73,540
Tae Hee Han 4 105 5,570
Frank Caruso 4 627 58,767
Jenny Nelson 4 350 35,925
Srikanth Singamaneni 4 184 8,041
Eric R Dufresne 3 118 9,533
Takao Someya 3 292 31,782
Jooho Moon 3 273 13,986
Maria Antonietta Loi 3 270 13,707
Martynas Beresna 3 85 1,963
Shu Seki 3 513 19,574
Lain-Jong Li 3 427 50,385
Ivan G Petrov 3 326 16,453
Judith L Macmanus-Driscoll 3 467 18,517
Yung Ho Kahng 3 40 2,866
Yu Huang 3 361 45,809
Seung-Taek Myung 3 273 23,307
Ming-Sheng Wang 3 53 2,239
Seng Fatt Liew 3 25 1,324
Jennifer A Lewis 3 241 33,235
Udo D Schwarz 3 142 4,594
Georg von Freymann 3 155 9,168
Donal D C Bradley 3 581 63,275
Heeso Noh 3 65 2,961
Ji Won Suk 3 73 14,924
Shanthi Murali 3 18 16,225
Andreas Lendlein 3 624 22,543
Martin Steinhart 3 195 9,492
Jason J Amsden 3 12 2,173
Sohrab Ismail-Beigi 3 109 6,182
Igal Brener 3 216 11,148
Charles Ahn 3 112 6,735
Weimin Zhang 3 77 8,610
John R Reynolds 3 282 24,036
Klaus Müllen 3 553 58,422
Peng Chen 3 250 27,219
Thomas P Russell 3 969 76,003
Li-Zhen Fan 3 201 13,725