454
papers
59,942
citations
138
journals
30
co-authors
136
citing journals
20,121
citing authors
16.9
LAIF

Journals

Advanced Materials2727.2527
Angewandte Chemie2413.5550
ACS Nano19
Synthetic Metals193.0142
Journal of the American Chemical Society1614.3612
Chemical Communications135.5333
Macromolecules12
Nanotechnology113.7203
Journal of Materials Chemistry110.0301
Scientific Reports10
Nano energy10
Langmuir93.8333
Applied Physics Letters94.2442
Chemical Physics Letters82.3235
Chemistry of Materials89.0375
Advanced Functional Materials7
Carbon79.4279
Nanoscale7
Journal of Physical Chemistry C7
Journal of Physical Chemistry B73.0392
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Jong-Beom Baek3920017,06911.9
Yuhua Xue21224,97930.0
Yong Liu18566,27713.2
SHUANGYIN WANG1513116,07624.0
Dingshan Yu10703,7439.0
Dan Wang10882,2985.2
Gordon Wallace798847,6884.8
Shi Xue Dou771530,5477.8
Zhong Lin Wang51215165,57714.5
Hongxia Wang5914,9367.9
Toshiyuki Ohashi5115623.1
Jintao Zhang5348,13632.3
Sun-Min Jung5163,25031.7
Jin Young Kim516116,81811.2
Shuangyin Wang5183,21818.2
Noejung Park41185,7256.1
Loon-Seng Tan41425,7993.2
Hua Kun Liu484743,7896.2
Sheng Zhang4436,00816.7
George Newkome335312,3412.2
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

ACS Nano6,116
Angewandte Chemie5,93813.5550
Advanced Materials5,77927.2527
Science5,51813.11186
Journal of the American Chemical Society5,09014.3612
Nature Nanotechnology3,488
Journal of Physical Chemistry Letters2,124
Nano energy1,724
Chemical Communications1,7035.5333
Science advances1,440
Chemical Reviews1,37953.9700
Energy & Environmental Science1,152
Scientific Reports1,104
Langmuir1,0703.8333
Journal of Physical Chemistry B1,0483.0392
Chemistry of Materials9919.0375
Macromolecules872
Nano Letters79311.6488
Accounts of Chemical Research57720.9395
Composites Science and Technology5698.4213
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Jong-Beom Baek55420017,06911.9
SHUANGYIN WANG33313116,07624.0
Qiang Zhang26235640,98023.6
Shi Zhang Qiao19841161,79726.3
Dan Wang168882,2985.2
Zhong Lin Wang1611,215165,57714.5
Shi Xue Dou15271530,5477.8
Cheng Tang145414,54128.0
Xinliang Feng14540752,40118.0
Yuhua Xue143224,97930.0
Shichun Mu13521210,01612.4
jieshan Qiu12749221,5538.2
Magdalena Titirici11716120,17216.2
Zhongwei Chen11726920,78413.7
Yao Zheng1179118,96842.5
Xiangdong Yao10618610,91310.4
Yaobing Wang104522,26510.8
Huijun Zhao10447426,6909.7
Dingshan Yu104703,7439.0
Sreekumar Kurungot1011865,8235.6
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF