40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2011

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xiangyu Li 31 157 2,897
Jianyu Yang 23 243 2,442
Lingjiang Kong 23 198 2,495
Chao Zhang 17 597 5,211
Bing-Zhong Wang 16 348 4,260
Zai-Ping Nie 14 294 3,505
Xiaobo Liu 14 466 8,070
Jian Xun 14 65 581
Jian Xun Jin 13 53 518
Qun Wan 12 100 954
Shuzhi Sam Ge 11 456 19,650
Zhong-Lai Wang 11 44 796
Yubing Gong 10 258 1,851
Gang Wu 9 94 2,403
Yulin Huang 9 156 1,499
Supeng Leng 8 177 3,797
Luqi Zhang 8 155 1,183
Zhaoyun Duan 8 126 1,204
Dr Farman Ali Mangi 8 102 2,056
Hongliang Li 8 91 2,140
Wenxiang Wang 7 94 822
Yongqi Fu 7 74 1,092
Yuan Huang 7 79 919
Zishu He 7 178 1,687
Tao Zhou 7 241 16,098
Tingwei Wu 6 55 869
Feiming Bai 6 94 2,017
Gang Kou 6 211 8,079
Junjie Wu 6 120 1,126
Xiuli Zhou 6 19 303
Hairong Yin 6 30 321
Zujun Yang 6 109 1,960
Guolong Cui 6 190 2,508
Yun-Jiang Rao 6 201 7,296
Xu Lei 6 103 2,038
Cheng Luo 6 142 3,746
Weiwen Peng 6 49 1,759
Houjun Wang 6 52 457
Yong Fan 6 206 1,983