94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most cited authors in 2000

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Quanzhi Li 1,270 19 2,038
Zi Gao 176 75 1,716
Luning Zhang 167 39 1,129
Mingfei Zhou 138 211 6,203
Daru Lu 112 85 1,434
Chang-Chun Wang 81 194 8,659
Shuigeng Zhou 61 208 4,132
Xuefeng Wang 40 267 8,495
Min Chen 21 125 6,207
Quan-Rui Wang 12 86 933