94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most published authors in 2010

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ke-da Yu 16 111 3,652
Bo Li 15 289 11,017
Dongyuan Zhao 13 706 85,416
Nan Chi 10 299 5,031
Qi-Hao Guo 9 121 1,901
Baohong Liu 9 184 6,871
Chunhui Deng 9 300 13,665
Li Yu 9 146 1,653
Qian-Hua Zhao 8 94 1,172
Guowei Wang 8 74 1,664
Guoshun Zhuang 8 67 3,285
Ying-Feng Han 8 92 3,530
Xin-Ping Qu 8 125 1,813
He-Yong He 7 97 3,330
Zhen Hong 7 135 2,638
Peng-Yuan Yang 7 155 3,925
Yanlei Yu 7 110 9,312
Tianxi Liu 7 464 22,121
Yimin Wei 7 367 6,064
Zi Gao 7 75 1,716
Yufeng Shao 7 18 275
Y-Q Jin 7 130 2,475
Zheng Jiang 7 53 433
Zhanghai Chen 7 62 1,923
Jian Zhou 6 360 9,847
Jianfeng Feng 6 204 4,609
Shuigeng Zhou 6 208 4,132
Dong Gu 6 78 9,753
Dding ding 6 121 2,434
Jian Qiu Zhang 6 25 255
Jiangbo Zhu 6 50 1,471
Feng Zhang 6 282 6,290
Yu-Dong Cai 6 321 10,936
Zhangxiong Wu 6 97 7,901
Shengtong Sun 6 71 3,151
D L Feng 6 93 7,870
Kan Huang 6 43 1,658
Junwen Zhang 6 191 2,778
Xiangmin Zhang 6 237 11,416
Zhiyuan Chen 6 59 1,756
Lu B-R 6 189 6,420
Zongzhi Zhang 6 87 1,102
Zhengzhong Shao 6 311 16,447
Wenlian Lu 6 97 4,314