94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most published authors in 2008

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chunhui Deng 13 300 13,665
Renhua Fan 13 63 1,478
Sheng Wang 12 13 623
Dongyuan Zhao 11 706 85,416
Bo Hu 11 60 356
Gang Chen 9 134 4,502
Liang Qiao 8 117 2,153
Bo Li 8 289 11,017
Xiangmin Zhang 8 237 11,416
Ke-Xuan Tang 7 302 7,840
Sheng Wang 7 11 297
Baohong Liu 7 184 6,871
Mengxiao Yu 7 74 9,827
Wei Huang 6 2,496 114,876
Xiangyang Xue 6 71 1,524
Tianxi Liu 6 464 22,121
Sheng Wang 6 29 331
Wei-Guo Jia 6 58 1,827
Chang-Chun Wang 6 194 8,659
Ruyi Xue 6 29 692
Weihai Zhuo 6 57 794
Li Yu 6 146 1,653
Hui Wei 6 80 440
Shuigeng Zhou 6 208 4,132
Liang Zhang 6 60 3,530