77.7K(top 1%)
articles
2.8M(top 1%)
citations
24,698(top 1%)
★★ articles
1,506(top 1%)
★★★ articles
2.5(top 20%)
Avg IF
510(top 1%)
H-Index
814(top 1%)
G-Index
9,942
journals

Most published authors in 2009

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Thomas J Webster 19 314 20,778
Michael Frank 14 206 21,932
Shouheng Sun 10 189 34,606
Chi-Wang Shu 10 448 40,392
Chao Wang 10 119 14,676
John F Mustard 8 106 13,998
Christopher W Kahler 7 217 10,843
Chenjie Xu 7 180 10,583
Edward Alan Miller 7 93 1,836
Lei Yang 7 98 1,922
Cong Cao 6 36 1,625
Carmen J Marsit 6 297 16,964