3
papers
2
journals
9
co-authors
13.7
Avg IF
756
citations
2
citing journals
455
citing authors
99.9
LAIF

Journals

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star
Science29.61186
Nature1141226

Top CoAuthors

AuthorPapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Xiuna Yang31599757.9
Zhenming Jin2360699.9
Yao Zhao2334699.9
Xiaoyu Du1246899.9
Yan Gao1220899.9
Cheng-Feng Qin12126,2789.7
Wenhao Dai1213869
Bing Zhang1113899.9
利明 闫1120099.9

Where Cited?

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star
Nature418141226
Science3389.61186