793
papers
70,629
citations
126
journals
33
co-authors
122
citing journals
18,631
citing authors
11.3
LAIF

Journals

Journal of Colloid and Interface Science647.9236
Journal of chromatography324.4229
Carbon329.4279
Langmuir323.8333
Thin Solid Films312.2192
Chemistry of Materials319.0375
Journal of the American Chemical Society2714.3612
Monatshefte f�r Chemie/Chemical Monthly251.465
Journal of Materials Chemistry A24
Adsorption222.073
Materials Chemistry and Physics194.0152
Applied Surface Science186.6188
Colloids and Surfaces A184.5170
Microporous and Mesoporous Materials185.3161
Chemical Communications175.5333
Journal of Materials Chemistry170.0301
Journal of Physical Chemistry C15
HRC150.00
Colloid and Polymer Science131.887
Journal of Physical Chemistry B133.0392
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Jerzy Choma92991,8872.0
Shi Zhang Qiao5941161,79726.3
Jiaguo Yu3630149,05626.7
Yao Zheng289118,96842.5
Małgorzata Borówko22819200.6
Stanislaw Pikus171071,8091.3
Eun-Bum Cho17518952.2
Yan Jiao164915,91460.3
Ryong Ryoo1518521,7138.6
Jian Liu1316915,08412.1
Alexandre Gonçalves12131333.9
Stefan Sokołowski123554,1800.6
Pasquale Fulvio12525,81911.9
Dukjoon Kim121613,0382.0
Barbara Szczęśniak11121826.3
Liping Zhang10173019.1
Tomasz Kowalewski1015711,5435.6
sheng chen9548,09922.3
Tianyi Ma910910,10219.7
Jingrun Ran9329,20649.5
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Journal of the American Chemical Society11,73714.3612
Chemical Society Reviews6,72941.2513
Angewandte Chemie6,45113.5550
Chemistry of Materials6,2799.0375
Advanced Materials5,99027.2527
Journal of Physical Chemistry C2,800
Langmuir1,8463.8333
Nature Communications1,841
Journal of Materials Chemistry1,7840.0301
Journal of Materials Chemistry A1,721
Journal of Colloid and Interface Science1,4897.9236
Energy & Environmental Science1,428
Chemical Communications1,3515.5333
Journal of Physical Chemistry B1,2453.0392
ACS Nano1,175
Carbon1,0689.4279
Nanoscale798
Journal of chromatography7464.4229
ACS Catalysis741
ACS Applied Materials & Interfaces710
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Jiaguo Yu86330149,05626.7
Shi Zhang Qiao66141161,79726.3
Jerzy Choma533991,8872.0
Yao Zheng2989118,96842.5
Małgorzata Borówko218819200.6
Xin Li212597,25127.2
Yi-Jun Xu18419422,90418.9
Dongyuan Zhao18251473,17212.0
Fan Dong17726419,52615.7
Abdullah Asiri1721,61654,8137.2
Quanjun Xiang1635312,10831.5
Jian Liu16216915,08412.1
Liming Dai16145459,94216.9
Ho Wing Kei16014816,54917.7
Shaowen Cao1589211,33920.7
Chuanjia Jiang156565,25328.1
Stanislaw Pikus1541071,8091.3
Yan Jiao1534915,91460.3
Pasquale Fulvio151525,81911.9
Ajayan Vinu14338715,0944.7
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF