Citation of paper, Membrane cleaning in membrane bioreactors: A review

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Zhiwei Wang2127510,1608.1
180
160
Hongjun Lin1624810,08712.4
Jinxing12944,17210.4
Fangang Meng101307,2818.2
Liguo Shen10903,25314.3
Yu Liu935517,9906.8
Muhammad Aslam6762,64913.6
Weiwei Cai6441,4627.7
Kang Xiao6933,4216.8
Zhongbo Zhou6381,4978.1
Xinhua Wang5661,7734.3
Jia Wei Chew52286,5457.4
Yiming He51377,32611.3
Sher Jamal Khan4621,1023.3
Enrique Gonzalez4274052
Genying Yu41656013.6
T David Waite433716,1576.4
Dawei Yu41001,8805.3
Luisa Vera4375541.7
Muhammad Bilad41993,6855.2
Biao-Qiang Liao3623,75016.4
Yuansong Wei31604,7715.7
Dongsheng Zhao3192744.2
Greg Leslie3883,0314.4
Izzet Ozturk3942,0072
Min Yang31282,3484.3
Geoffroy Lesage3471,2257
Xing Du3401,0476.5
Marek Gryta3853,3563.9
Jiayuan Ji3264738.3
R Kaan Dereli3391,1884.2
Chuyang Y Tang230324,07212.6
Xia Huang22348,0657.3
Ming Xie2583,35610.2
Yisong Hu2441,0567
Olga Kulesha25150.7
20
Fayçal Hellal26761.1
Yuan Wang2379343.9
Hui Cheng2172967.6
Mustafa Evren Ersahin2571,8515
Harsha Ratnaweera2607562.3
20
Zhenghua Zhang2701,4167.6
Akira Hafuka2222652.2
Alicia Kyoungjin An21013,0227.9
Shanshan Zhao2207028.8
How Y Ng21727,0427

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Membrane Science659.6★★
Bioresource Technology3811★★
Separation and Purification Technology228.3★★
Water Research2212.5★★
Chemosphere148.4★★
Chemical Engineering Journal1314.7★★
Membranes113.8
RSC Advances103.7★★
Journal of Water Process Engineering96.7
Journal of Environmental Chemical Engineering76.8★★
Water Science and Technology72.2★★
Journal of Colloid and Interface Science79.3★★
Environmental Science & Technology710.3★★
Science of the Total Environment710.2★★
Environmental Science and Pollution Research65.1★★
Chemical Engineering Research and Design55.5★★
Environmental Technology (United Kingdom)52.6★★
Desalination510.3★★
Industrial & Engineering Chemistry Research53.9★★
Environmental Science: Water Research and Technology44.2
Korean Journal of Chemical Engineering32.8★★
Environmental Research37.9★★
Renewable and Sustainable Energy Reviews316.2★★
Journal of Hazardous Materials312.8★★
Scientific Reports34.9★★
Journal of Environmental Management27.9★★
Journal of Chemical Technology and Biotechnology23.5★★
Journal of Materials Science24.3★★
Bioresource Technology Reports24.1
Critical Reviews in Environmental Science and Technology211.1★★
Journal of Japan Society of Civil Engineers Ser G (Environmental Research)20.1
Frontiers of Environmental Science and Engineering25.8★★
Water Practice and Technology20.9
Nuclear Engineering and Technology22.6
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers25.3★★
Water Environment Research22.8★★
Chemical Engineering and Processing: Process Intensification23.7★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering28.3
Desalination and Water Treatment2
Water (Switzerland)23★★
Canadian Journal of Chemical Engineering22.3★★
Energies23.1★★
Applied Microbiology and Biotechnology25.7★★
Journal of Materials Chemistry A213★★
International Journal of Environmental Research and Public Health24.6★★
Chemical Engineering Science24.4★★
Ceramics International25.1★★
Electrochimica Acta26.7★★
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science20.3
Applied Surface Science26.7★★