Citation of paper, A high-resolution record of Holocene environmental and climatic changes from Lake Balikun (Xinjiang, China): Implications for central Asia

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Fahu Chen1535113,7135.6
Xiaojian C Zhang6462,0028.4
Guoqiang Li4346433.9
Ulrike Herzschuh32117,3784.4
Jianhui Chen3794,1709
Bernhard Aichner3231,0815.4
Birgit Plessen2611,7464
Yao-ming Li2392922.7
Xianfeng Wang2909,15710.5
Gerd Gleixner221813,6086.8
Xiao-zhong Huang2562,4176.6
Xiaokang Liu2132304.3
Aifeng Zhou2692,0315.2
Jianbao Liu2411,5037.8
Yi Yin1792,6319.3
Yuqi Li17423.3
Stefan Klotz1917,8769.6
Larisa B Nazarova1601,8333.9
Stefan Lauterbach1275963.3
Pavel Shilov13372.1
Steffen Mischke11203,8453.5
Sarah Feakins1662,7696.3
Binita Phartiyal1426512.1
Michael Spate114541.5
Chuan-Chou Shen125210,6204.9
Heikki Seppä11254,7314
Elena Yu Novenko1711,6703.5
Jianyong Li1173614.9
Bernhard Schnetger11164,0794.5
Hao Lu14372.3
Natalia A Rudaya1418993.1
Anja Schwarz1162022
Rajveer Sharma1203.6
Shengrui Zhang1481,0474.2
Song Hong1351,2725
Andrei A Andreev11147,3634.9
Guoping Wang11001,6722.5
Enlou Zhang11323,5844
Guilin Zhang1244753.4
Ivan A Kalugin1316131.5
Weimiao Dong191952.9
Bernd Wünnemann1533,2265.3
Eric C Grimm1142,92310.5
Torsten Haberzettl1902,7323.6
Chunhai Li1285772.7
Wonsun Park11033,9484.7
Jianghu Lan1497604.8
Zhiguo Rao1671,9474.8
Hai Cheng153044,73310.2
Antje Schwalb1992,5852.7