Citation of paper, AN INEXACT TWO-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING MODEL FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
1960
Yongping Li100657392.2
Y R Fan16991,8573.6
Shuo Wang16661,0943.3
Xiaosheng Qin141202,7782.7
Yang Zhou14365583.6
Chunjiang An91372,6986.2
Zhong Li9539544.1
Yanfeng Li9185042.8
Fan Zhang6659984.7
60
Zhengping Liu6141272.8
Chuanbao Wu6121873.8
Xiaying Xin5407047
Ya Zhou4274066.4
Yong Liu41292,8973.7
Xiujuan Chen3458457.8
Xiong Zhou3373272.8
Ling Ji3283124.7
Jianbing Li31514,4524.2
Anming Bao31062,4845.2
Ren-Fei Feng31031,8874.8
Feng Zhou31323,8207
Xiaodong Zhang3471,0073.1
Markus Disse2881,7144
Lirong Liu2761,1585.6
David E Rosenberg2429562.7
Baiyu H Zhang21311,8064.3
Guanhui Cheng2579433
Yao Yao2351,0086.8
Panayotis C Yannopoulos2251891.2
Song Cui2971,4795.1
Tae-Woong Kim21151,8162.8
Gaiqiang Yang2121813.5
Shiqi Fang27982.5
10
Qiurui Liu19470.9
Hao Wu14843.4
Ziqiang Zeng1931,8022.8
Mo Li1661,1635.6
Zahra Naji-Azimi1203812.2
Mahnaz Ghaeini-Hessaroeyeh124830.9
Muhammad Abrar Faiz1525693.6
Ge-ping Luo1571,1963.8
Guilherme Marques1213891.8
Shaik Rehana1383751.9
10
Li Chunhui1597033.1
10
Xudong Ye1211924.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Water Resources Management313.7★★
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment293.5★★
Journal of Environmental Management207.9★★
Journal of Cleaner Production2010.3★★
Water (Switzerland)183★★
Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE142.8★★
Agricultural Water Management125.9★★
Energy127.9★★
Sustainability93.6
Advances in Water Resources84.7★★
Science of the Total Environment810.2★★
Environmental Engineering Science72★★
Engineering Optimization72★★
Resources, Conservation and Recycling711.9★★
Applied Energy710.7★★
Journal of Hydrology76★★
Environmental Modelling and Software65.2★★
Ecological Indicators65.8★★
International Journal of Electrical Power and Energy Systems55.1★★
European Journal of Operational Research55.6★★
Environmental Science and Pollution Research55.1★★
Civil Engineering and Environmental Systems42.1★★
Journal of the American Water Resources Association42.1★★
Ecological Modelling43★★
Renewable and Sustainable Energy Reviews416.2★★
Mathematical Problems in Engineering41.1★★
Energies43.1★★
Energy Economics38.3★★
Water, Air, and Soil Pollution32.6★★
Frontiers of Earth Science31.7★★
Energy Policy37.2★★
Renewable Energy38.1★★
Water Resources Research35.4★★
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science30.3
Scientific Programming21.4★★
Environmental Modeling and Assessment22★★
Journal of Hydroinformatics22.6★★
Journal of Energy Engineering - ASCE21.7★★
International Journal of Green Energy23★★
Journal of Computing in Civil Engineering25★★
IEEE Transactions on Fuzzy Systems28.3★★
Journal of Irrigation and Drainage Engineering - ASCE21.1★★
KSCE Journal of Civil Engineering21.9
Procedia Environmental Sciences2
Omega27.2★★
Environmental Management23.1★★
Journal of Environmental Engineering, ASCE22★★
Ecological Engineering23.9★★
Computers and Chemical Engineering24★★
Environmental Research27.9★★