36.3K
Articles
578.9K
Citations
2
avg. Impact Factor
206
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Sachchida N Tripathi 3,356 105 4,270
Anjali Pal 3,251 66 5,116
Ashutosh Sharma 3,068 337 13,644
Bhim Singh 2,595 1,600 17,577
Abhishek Chaudhary 2,482 34 3,872
Suman Chakraborty 2,396 372 7,499
Makarand Ghangrekar 2,381 213 5,725
Anurag S Rathore 2,309 265 4,601
Veena N Choudhary 2,285 189 6,838
Ramesh P. Singh 2,203 271 6,936
Veena Choudhary 2,119 147 5,455
Jayadeva 1,955 67 1,577
Kalayanmoy Deb 1,891 510 56,509
R P Chhabra 1,861 100 2,325
Manoj Kumar Tiwari 1,838 226 5,868
Rabibrata Mukherjee 1,746 90 2,541
Sarit Kumar Das 1,705 32 3,316
Sagnik Dey 1,695 97 4,316
Subhasish Dey 1,654 213 3,701
Mukesh Khare 1,636 74 3,398
Sukumar Mishra 1,588 295 5,358
M Jagadesh Kumar 1,571 201 4,712
Nirupama Mallick 1,492 26 1,650
Anuja Das 1,473 17 1,187
S P Jeevan Kumar 1,454 98 2,239
Bijaya K Panigrahi 1,410 404 8,726
Vinod Tare 1,272 47 1,626
Rintu Banerjee 1,213 93 2,633
Ashok Kumar Pradhan 1,172 82 1,671
Santosh K Gupta 1,105 179 3,318
Alok R Ray 1,023 64 2,428
Bikaramjit Basu 964 326 6,503
Tarasankar Pal 954 260 18,013
Raju Kumar Gupta 925 99 5,583
Indranil Manna 921 250 7,519
Suman Chakraborty 917 124 2,366
Vijay Kumar Jain 898 74 1,520
B S Giri 895 74 2,800
Anil K Saroha 895 35 1,912
Sandip Saha 879 22 1,510
Shovon Mandal 856 21 900
Kumar Vikrant 826 62 2,029
Mihir Kumar Purkait 820 169 6,549
Dhirendra Bahadur 791 357 11,054
Soumitro Banerjee 779 114 2,573
Nirupam Chakraborti 778 60 1,127
Bs S Murty 773 397 12,781
Jayanta Bhattacharya 750 70 1,806
Manish Kumar Goyal 742 116 2,066
Vimal Mishra 733 116 4,346
Shirsendu Mitra 711 90 1,217
Amitava De 692 98 6,094
Parmila Devi 689 15 1,173
Pradeep 681 179 5,013
R D Tyagi 680 166 6,603
M C Ray 677 72 1,723
Veena Koul 675 80 2,398
Dipak Mazumdar 674 72 1,421
Kumar Vaibhav Srivastava 670 148 2,306
H N Mishra 669 26 836
Avinash Parashar 664 76 1,272
Animangsu Ghatak 657 54 1,428
Santanu Dhara 652 167 3,792
R S Singh 641 97 2,531
Sunil Nath 639 57 802
Narayan C Pradhan 633 44 1,061
Ranjan K Mallik 627 201 3,575
Manaswini Behera 621 34 859
Harpal Singh 619 68 1,084
Chandra Shekhar Prasad Ojha 604 192 1,582
Sirshendu De 603 107 2,069
Vijay Kanawade 597 62 1,430
Dipankar Bandyopadhyay 596 98 1,414
Tridib Kumar Goswami 592 65 1,621
Pradeep Kumar 582 140 4,792
Kkpant 580 203 7,359