2.1K
Articles
58.3K
Citations
6.6
avg. Impact Factor
106
h-index

Most published authors in 2019

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jing-Lin zuo 37 364 12,078
You-Xuan Zheng 37 168 4,149
Xuefeng Wang 36 199 9,986
Xinran Wang 31 187 28,266
Peng Wang 31 235 10,079
Haoshen Zhou 30 556 43,251
Ping He 27 230 11,899
Zou Zhigang 25 265 11,243
Yi Shi 23 291 11,650
Wei-Yin Sun 23 220 8,345
Yue Zhao 20 210 5,600
Yan-qing Lu 18 313 7,278
Gengwen Tan 17 61 1,147
Zhen-Tao Yu 17 38 2,339
Yagang Yao 16 148 6,293
Xinping Wang 16 92 1,734
Li-Min Zheng 15 164 4,664
Jian Su 15 48 879
Shicheng Yan 14 103 4,195
Dan-Ran Li 14 107 2,749
Wen-Wei Zhang 13 46 1,122
Xin-Yi Wang 13 71 3,380
Jianguo Liu 12 121 5,177
Zheng-Guang Wu 12 57 1,456
Di Wu 11 185 4,566
Linwei Yu 11 115 2,739
Dong Shao 10 51 1,223
Qijing Wang 10 61 2,078
Jun Xu 10 196 4,832
Le Shi 10 21 433
Kunji Chen 10 149 2,327
Fu-Xing Shen 10 12 273
Liang He 10 89 3,049
Zhen-Long Tu 10 12 195
Zhenda Lu 9 118 13,583
Jing Zhao 9 100 2,995
Song-Song Bao 9 90 2,397
Shuangbao Wang 9 47 2,020
Ai-Dong Li 9 192 4,652
Huigang Zhang 9 96 6,206
Xiaowei Mu 8 21 1,151
Ting Xu 8 84 4,124
Yun Li 8 84 2,946
Wei Hu 8 173 3,746
Shaohua Guo 8 83 4,786
Di Wu 8 149 5,443
Yuzhang Liang 8 20 522
Junzhuan Wang 7 68 1,150
Xiao-Qin Wei 7 18 297
Yan-Qiang Cao 7 48 965
Xiaowei Zhang 7 63 1,771
Rong Zhang 7 264 3,650
Jia Zhu 7 113 12,990
Li-jia Pan 7 118 11,127
Qing Wan 7 107 4,163
Yi Lu 6 42 2,569
Lijia Pan 6 62 6,563
Hongtao Yuan 6 35 3,709
Yongbing Xu 6 116 1,902
Sai-Bo Wu 6 7 119
YaFei Zhao 6 25 218
Desheng Kong 6 78 14,721
Fei Xu 6 161 3,753
Kezhu Jiang 6 45 2,469
Jin-hui Chen 6 36 692
Ning Su 6 18 235
Jin-Han Guo 6 15 473
Peng Chen 6 129 4,520