57.6K
Articles
1.8M
Citations
3
avg. Impact Factor
430
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yusuke Nakamura 23,228 425 57,676
Takashi Kadowaki 21,870 278 26,963
Yoichiro Iwakura 18,207 653 54,308
Norihiro Kokudo 17,441 531 21,513
Tadatsugu Taniguchi 17,251 152 39,771
Satoru Miyano 17,238 335 11,960
Yusuke Nakamura 15,178 425 21,236
Mizushima Noboru 15,028 232 96,935
Toshimasa Yamauchi 13,841 136 20,004
Kazuhiko Koike 13,235 524 9,467
Yuichi Shiraishi 12,982 175 8,782
Yoshihiro Kawaoka 11,689 363 23,097
Kazunori Kataoka 10,868 788 65,433
Hiroko Tanaka 10,567 141 6,727
Yutaka Suzuki 10,451 338 9,748
Nobutaka Hirokawa 9,782 162 22,526
Sakae Tanaka 9,483 638 18,198
Koichi K Matsuda 9,233 200 10,537
Kohei Miyazono 9,088 145 11,850
Issei Komuro 8,876 540 22,892
Kiyoshi Hasegawa 8,775 347 9,616
Akinori Takaoka 8,280 45 9,877
Tadashi Yamamoto 8,099 229 19,497
Hiroshi Takayanagi 7,976 119 20,756
Seishi Ogawa 7,608 436 17,422
Yousuke Nakai 7,600 404 7,818
Kensuke Miyake 7,447 125 14,836
Ryosuke Tateishi 7,239 215 11,106
Hiromitsu Nakauchi 7,176 257 16,913
Kyioto Kasai 7,108 425 14,153
Hideyuki Yanai 6,978 62 10,804
Masanobu Kano 6,778 227 18,612
Fujishiro Mitsuhiro 6,551 208 6,169
Kohjiro Ueki 6,517 84 8,501
Hiroshi Kiyono 6,477 129 4,926
Masabumi Shibuya 6,333 159 15,865
Kenichi Yoshida 6,159 208 8,909
Yusuke Okuno 6,058 234 7,368
Takeshi Iwatsubo 6,007 120 15,781
Susumu Nakae 5,865 87 7,028
Yasuteru Urano 5,836 159 10,679
Haruhiko Bito 5,704 137 12,607
Koji Atarashi 5,684 52 17,617
Jun-Ichiro Inoue 5,619 111 12,183
Yu Matsumoto 5,523 92 5,793
Takao Shimizu 5,485 254 8,453
Chihiro Sasakawa 5,438 59 10,051
Michinaga Ogawa 5,433 23 4,567
Hiroshi I Suzuki 5,332 98 4,743
Nobuhiro Nishiyama 5,324 166 17,759
Katsushi Tokunaga 5,289 173 3,935
Mako Kamiya 5,246 105 5,050
Satoshi Nishimura 5,213 69 4,353
Ichiro Manabe 5,118 160 11,337
Yutaka Yatomi 5,065 418 12,693
Yataro Daigo 5,016 167 10,218
Yusuke Sato 4,965 63 2,721
Haruo Kasai 4,965 150 13,881
Noriko Yoshimura 4,961 90 3,580
Osamu Abe 4,869 355 8,824
Toshio Kitamura 4,855 143 6,743
Yutaka Osuga 4,818 428 7,642
Kazuhiko Yamamoto 4,675 153 7,458
Koji Hase 4,573 78 7,720
Satoshi Inoue 4,526 189 9,179
Yasushi Okada 4,514 165 14,428
Motoharu Seiki 4,480 196 15,787
Kanjiro Miyata 4,362 109 7,956
Sumio Sugano 4,340 89 3,264
Makoto Otsu 4,223 92 5,999
Hironori Waki 4,189 40 14,080
Kiyoko Iwatsuki-Horimoto 4,109 46 2,949
Yuuki Obata 4,095 18 3,785
Masahiro Akishita 4,026 126 5,236
Yasuyuki Seto 4,021 233 3,830
Tatsuya Yamasoba 3,999 327 7,019
Katsuhiko Mikoshiba 3,910 83 5,461
Makoto Hirata 3,816 63 2,368
Yasuhiko Sugawara 3,690 243 8,107
Yoichi Furukawa 3,645 74 3,676
Yosuke Tanaka 3,635 59 8,793
Nobuyuki Tanaka 3,602 156 10,518
Satoshi Ueha 3,585 95 5,209
Tatsuaki Mizutani 3,574 20 4,579
Yoshinori Murakami 3,564 126 4,503
Ung-Il Chung 3,547 238 11,626
Naoto Kubota 3,546 54 6,598