57.6K
Articles
1.8M
Citations
3
avg. Impact Factor
430
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kazuhiko Koike 888 524 9,467
Issei Komuro 704 540 22,892
Sakae Tanaka 603 638 18,198
Norihiro Kokudo 592 531 21,513
Yousuke Nakai 477 404 7,818
Satoru Miyano 464 335 11,960
Yutaka Suzuki 449 338 9,748
Kiyoshi Hasegawa 436 347 9,616
Yutaka Osuga 414 428 7,642
Takashi Kadowaki 401 278 26,963
Kyioto Kasai 377 425 14,153
Arinobu Tojo 321 219 2,918
Yoshihiro Kawaoka 319 363 23,097
Norito Kawakami 311 293 24,010
Hiromi Sanada 308 264 2,653
Mineo Kurokawa 302 196 2,079
Hiroyuki Morita 298 132 1,310
Osamu Abe 295 355 8,824
Satoshi Takahashi 285 177 2,245
Hajime Tsujimoto Dvm 277 332 5,346
Yutaka Yatomi 273 418 12,693
Katsushi Tokunaga 273 173 3,935
Yusuke Nakamura 272 425 21,236
Seiya Imoto 265 220 4,795
Yasuyuki Seto 265 233 3,830
Tatsuya Yamasoba 257 327 7,019
Hirofumi Kogure 251 136 2,050
Fujishiro Mitsuhiro 246 208 6,169
Mineo Kurokawa 242 234 6,021
Shoji Tsuji 240 306 12,780
Masahiro Akishita 239 126 5,236
Hiromitsu Nakauchi 231 257 16,913
Yuichi Shiraishi 224 175 8,782
Koichi K Matsuda 221 200 10,537
Tsuyoshi Hamada 212 135 2,572
Toshimasa Yamauchi 211 136 20,004
Tetsuo Ushiku 205 155 2,042
Hiroyuki Oka 204 144 2,141
Keishi Fujio 201 122 2,128
Haruki Kume 198 135 1,187
Katsuhito Fujiu 195 89 1,027
Ryosuke Tateishi 193 215 11,106
Hiroshi Kiyono 193 129 4,926
Yusuke Nakamura 188 425 57,676
Teruhiko Imamura 187 419 1,967
Hiroko Tanaka 182 141 6,727
Nobuhisa Akamatsu 181 122 1,345
Gojiro Nakagami 181 178 1,916
Yasuteru Urano 174 159 10,679
Yoichiro Iwakura 173 653 54,308
Kohei Miyazono 173 145 11,850
Suguru Mizuno 172 93 1,096
Atsuo Yamada 169 112 2,263
Junichi Arita 166 114 1,466
Masanobu Kano 166 227 18,612
Kazuhiko Yamamoto 166 153 7,458
Eisuke Amiya 164 129 1,098
Shinichi Sato 162 210 5,948
Naminatsu Takahara 161 89 826
Yasuhiko Sugawara 160 243 8,107
Hiroyuki Ishiura 160 115 2,140
Yoshihide Asano 158 212 4,505
Yoshinori Murakami 156 126 4,503
Tatsushi Toda 154 208 8,945
Toshio Kitamura 154 143 6,743
Koji Oba 153 238 4,201
Junichi Kaneko 153 98 952
Kouhei Tsumoto 153 198 4,171
Yosuke Tsuji 152 82 1,198
Kazushige Kawai 151 292 3,516
Masaru Hatano 150 70 415
Soichiro Ishihara 149 206 3,132
Mako Kamiya 149 105 5,050
Katsutoshi Oda 148 112 3,004
Mizushima Noboru 148 232 96,935
Hiroshi Yotsuyanagi 147 92 2,727
Osamu Wada-Hiraike 147 131 1,710
Takeshi Nagamatsu 147 118 1,870
Nobuaki Michihata 144 126 613
Noriko Yoshimura 143 90 3,580
Jun Mitsui 142 112 2,185
Sumito Ogawa 138 68 1,472
Rui Yamaguchi 136 121 2,195
Hiroaki Nozawa 136 229 2,058
Koichi Ohno 135 95 1,126
Kazunori Kataoka 135 788 65,433
Minoru Tada 133 80 1,986
Makoto Aihara 132 137 1,892
Minoru Ono 127 137 1,325
Makoto Kurano 126 87 1,162
Masaomi Nangaku 125 366 15,074
Hiroharu Yamashita 125 167 2,816
Nobutake Yamamichi 125 84 1,629
Hiroshi Akazawa 123 157 8,321
Hideo Yasunaga 123 632 7,013
Tetsuya Fujimura 122 109 1,794
Keisuke Hata 122 253 4,213