Citation of paper, Transforming heat transfer with thermal metamaterials and devices

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
10
Jun Wang16424
Masahiro Nomura11192,9143.2
Jie Ren11054,9686.3
Ivan Latella1222782.8
Kjeld Pedersen11512,6451.5
Cheng Wei Qiu141821,61311.9
Sebastian Volz1345834.6
Svend Age Biehs1803,4715.9
Duncan S Sutherland115210,3865.7
Ji-Ping Huang11803,0053.1
Tapio Ala-Nissila13488,6002.3
Ying Li1472,19314.8
Zheyong Fan1621,4545
Wei Li1633,62815.1
Shiyun Xiong1359235.1
Philippe Ben-Abdallah1763,6166.8
Sergei I Bozhevolnyi148226,1535.2
Mihail Petrov1781,4532.8
Fei Ding11146,0768.6
Gaole Dai1172457.1
Peter Kjær Kristensen1132693.9
Yuanqing Yang1441,5447.4
Qi Liang1220.8