Citation of paper, Muscle Fibers Inspired High-Performance Piezoelectric Textiles for Wearable Physiological Monitoring

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
30
20
Getu Kassegn Weldegebrieal1141496
Zaihua Duan1461,72617.4
Jing Xu11552825.4
Federico Sandoval12101
Jean-Fabien Capsal1701,0472.8
Yunsheng Fang1241,09720.3
Piotr K Szewczyk1306058.9
Ahmed Ibrahim1561,4626.8
Bo Meng11363511.2
Paula Cristina Rodrigues1295631.7
Sohini Kar-Narayan1853,4177.6
Liang He1734,47012.9
Md Luthfar Rahman Liman19495.2
Abd Rashid Bin Mohd Yusoff11012,8166.6
10
10
Chuntao Lan1142668.1
Da-Wen Sun177139,8577.8
Andreia G Macedo1385933.3
Ricardo Casas Carrillo1330.1
Dong-Zhi Zhang11406,91913.9
MD. MILON HOSSAIN1232898.2
Sema Ebrahimi1121936.3
M Tauhidul Islam1222365.5
Fabio Kurt K Schneider1475392.1
Huiling Tai11445,25011.2
Le Minh-Quyen1303864.1
Jeferson Ferreira de Deus18972
Urszula Stachewicz1751,7447