Citation of paper, Recent Advances in 1D Electrospun Nanocatalysts for Electrochemical Water Splitting

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yonglan Luo21427,24221
Qian Liu214612,90424.8
Bin Dong22237,9307.5
Weidong Shi21605,94612.3
Seonghyun Kim110880.7
Seunghun Lee12181
Chiho Kim19811.7
Rabia Liaquat1272837.3
Si-Yu Lu12109,81621
10
Abniel Machín110933.7
Francisco Márquez1161632.6
Jin Wang1326856.2
Ranbo Yu12109,2896.9
Xiaodong Sun13093910.1
10
Juan C Arango16723.9
Florian Ion Tiberiu Petrescu11074810.7
Hongwei Huang119412,91319
Sergio Pinilla11794815.2
10
Lei Huang13287619
Tingshuai Li11294,32017
Joel Henzie11066,92913.1
Jiawei Wan1816,67919.9
Shinho Kim1396053.2
Yangdo Kim11752,0901.8
Satoshi Watanabe11873,4471.5
Firdoz Shaik1284223.5
Xihong Lu134131,38216.5
Ping He11313,6784.7
Jun-feng Xie19111,30119.8
10
Yoo Sei Park1253136.5
Xiaoqiang Du1781,8325.9
Dehua Xiong1834,28910.1
Bin Jiang1181713.3
Bin Chen1712,1459.8
Qingquan Kong1667455.7
Yan Wang1411,0748.8
Bao Yu Xia122525,05724.8
Yang Lei19903.8
Yingge Zhang148221,02510.2
Mohammad Hussain Rabinal1201352.2
Sagar Ganguli1252273
Tian-Yi119817,84023.1
Carmen Morant1812,4303.1
Xiang Liu11542,8996.3
Abdullah M. Asiri1193579,8568.6
Fan Xia124610,1848.5