Citation of paper, Hexacyanoferrate-Type Prussian Blue Analogs: Principles and Advances Toward High-Performance Sodium and Potassium Ion Batteries

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
20
Lin Li2482,31621.1
10
Huangxu Li12985213.2
Yuanpeng Zhang1313133.9
Xin Min1862,5688.1
Shi Xue Dou1108054,56110.1
Laure Monconduit1784,3417.3
Palani Balaya1896,9637
Maowen Xu11615,2959
Yingpeng Wan13070710.2
Julia Maibach1499615.7
Shu-Lei Chou136922,44814.8
Yang-Cheng Lu11583,0932.2
Kai Xi1965,21315.4
Leqing Deng11041116.4
Shinichi Komaba126226,39712.7
Jiantao T Han11035,61111.2
Jian Xie11083,4415.3
10
Liang Zeng1784,91812.4
Zhian Zhang1772,7328.8
Jun Xiao1213566.3
10
Yan-Gai Liu11803,8795
Amor Abdelkader1642,76911.7
Anders Bentien1742,6763.7
Sang-eun Chun1341,6427.2
Ivan A Trussov18352.2
Shunning Li1691,0869.2
Wang Zhang1301,92516.2
Romain Wernert1144
Bo Brummerstedt Iversen152018,1514
Jian Peng1451,29014.6
Peng Wei12863710.6
Yan Wu17603
Xinbing Zhao1746,79015.9
10
Feng Wang14427.2
10
Yong Liu1592,17713
Zhongxue Chen1802,7827.7
Yujie Zhu1637,55618.7
Feng Pan134512,92611.7
Shihao Liu1475403.5
Xiang Long Huang1162248.4
Shuhui Sun125311,11310.6
Y-L Chueh134213,8726.2
Watchareeya Kaveevivitchai1241,2319
Zhaohui Huang11002,7577.7