Citation of paper, Can renewable generation, energy storage and energy efficient technologies enable carbon neutral energy transition?

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Lixin Tian1539213.7
Gabriel Zsembinszki1425143.6
Mohammad Reza Ghatreh Samani1193006.3
Seyyed-Mahdi Hosseini-Motlagh1761,2205.7
Chaofan Chen114932.9
Wanlong Cai1111254.8
Dejian Wu1394123.5
Pietro Bartocci1841,7955.5
Haibing Shao1551,6924.6
Olaf Kolditz12476,2442.7
Zuming Liu1122327.1
Guoping Hu1284624.1
Chao Chen1122778.1
Yijie Zhuang1201782.7
Markus Kraft134310,1064.7
Ziming Yang14164
Andrea Frazzica11091,9024
Xiaonan Wang11152,1336.9
Fengqi You130810,8416
Alessio Sapienza1791,8334.9
Yongliang Xie1309555.3
Xiaohui She1591,0485.2
Xianglei Liu1701,4794.8
Luisa Cabeza157528,6927.1