Citation of paper, A New Buckling-Restrained Brace with a Variable Cross-Section Core

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yuanyuan Pan2234585.3
Shengcai Li17221.6
Kai Han1111
Songtao Ji19882.8
Wei Zhang1291.8
Limao Zhang11562,7716.2
Man Li18161.1
Dariusz Fabianowski17371.4
Antonio López-Uceda1151333.1
10
Guoming Liu1305476.4
Liang Li12416.8
Dongshuai Hou11904,2296
Jose Ramon Jimenez1822,5374.7
Sławomir Stemplewski1122