Citation of paper, Hollow Multivoid Nanocuboids Derived from Ternary Ni–Co–Fe Prussian Blue Analog for Dual-Electrocatalysis of Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
30
Arindam Indra3623,80813
Dianxue Cao336113,3997.9
Li-Qiang Mai258743,61716.8
Baghendra Singh2131577.3
Yizhong Huang22489,3216.9
20
Yuqing Lin2762,4986.4
Jin-Yuan Zhou22077,5247.5
Jun Yan219221,34717.2
Huan Wang21735410.2
Gengzhi Sun21174,97610.2
Jing Tang211411,35316.8
Dongxu Yang2511,38312.9
Menny Shalom21289,18911.5
Yufan Zhang21063,9987.9
Xinqiang Wang2612,74814.1
Yuan Chen226716,17711
Li Wei21469,50813.6
Lianhai Zu2371,75916.7
Qiang Xu263355,77414.9
Ziliang Chen2552,92918
10
10
Rolf Erni123312,4865.9
Aya Mohamed110906.2
Zizheng Ai11945110.7
Greta Patzke11415,4155.2
10
Hongdong Liu1151833.4
10
10
Shichun Mu130917,02515.1
Jianxing Shen1498416.7
Xiujuan Wu1273825.5
Wenyao Li11033,7866.5
Xin-Yao Yu111916,11223.6
10
Zhongwei Chen145335,08717
10
Jin Z Zhang132627,2259.3
Shun Mao115912,63312.5
Jinxue Guo11022,5384.9
Liyu Chen1482,99719
Zm Wang147248,62116.9
Yongliang Shao1741,6537.6
Chuanbao Cao134212,3315
Yang Hu11769514.4
Perumal Panneerselvam1391,1534.5
Xiu-Lin Yang1803,0357.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A1513★★
International Journal of Hydrogen Energy116.7★★
Applied Catalysis B: Environmental1021.8★★
Chemical Engineering Journal814.7★★
Small511★★
Journal of Alloys and Compounds55.7★★
Nanoscale47.7★★
Journal of Power Sources48.9★★
Sustainable Energy and Fuels35.8★★
Chinese Journal of Catalysis311.3★★
Nano Energy317.1★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering38.3
Advanced Functional Materials315.6★★
Advanced Materials324★★★
Dalton Transactions34.3★★
Chemical Communications35.8★★
Materials Today Energy27
Inorganic Chemistry Frontiers26.8
IScience26.1
ACS Applied Energy Materials26.1
Journal of Materials Science and Technology29.1★★
Frontiers in Chemistry25
Catalysis Science and Technology25.5★★
Coordination Chemistry Reviews223.2★★
ChemCatChem25.2★★
Chemistry - an Asian Journal24.5★★
Inorganica Chimica Acta22.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces29.5★★
Electrochimica Acta26.7★★
Applied Surface Science26.7★★
Materials Letters13.3★★
Matter112.7
Current Opinion in Electrochemistry17.2★★
Applied Materials Today16.6
Science China Materials17.1
Materials Chemistry Frontiers17.8
Energy Storage Materials119.4
Journal of Energy Chemistry112★★
ACS Energy Letters120.1
Energy Technology13.5★★
Progress in Natural Science: Materials International13.6★★
International Journal of Applied Ceramic Technology12
Advanced Science113.6
Nano Research110★★
Advanced Materials Interfaces14.6★★
Royal Society Open Science13.3
Ionics12.7★★
International Journal of Energy Research14.5★★
Advanced Energy Materials121.8★★
Science Advances114.3