Citation of paper, High-Yield Production of Monolayer FePS Quantum Sheets via Chemical Exfoliation for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Martin Pumera386746,1348.5
Zhen Zhou235829,34412.4
Tofik Ahmed Shifa2443,14615.4
Zdenek Sofer250517,9287.1
Rui Gusmão2501,4427.3
Pratap Vishnoi1437773.8
Alexei Kuzmin12444,1011.6
Chandra Sekhar Rout11707,0228.2
Yonglan Luo11427,24221
Yong Yan1375453.8
Chintamani Nagesa Ramachandra Rao1146473,8473
Shuqing Zhang1321,57713.3
Yuanfeng Xu1219588.8
Alberto Vomiero12357,5985.4
10
Yudi Tu1151712.3
Hongyan Wang1384744.4
Changchun Ke1385465.8
Bingbing Tian1873,77911.7
Yongji Gong115017,46921.5
Tian-You Zhai146727,02811.8
Zhongzhou Cheng1291,80411.3
Wolfgang Heiß12129,4014.9
Qingyu Yan139634,80214.5
Juanmei Duan15211.2
Jianbin Zhou1401,92212.7
Fengmei Wang11365013.5
10
Dongliang Yang1469787.2
Yu Chen135132,58418.6
Jian-min Zhang16754.9
Xing-ao Li1961,9595.2
Dionysios D Dionysiou158644,63613.5
Qiaoliang Bao127730,33714.7
Xiaoding Lou11354,4389.4
10
Jun Di11339,10215.7
10
Szymon J Zelewski1202925.5
Mingshan Zhu11979,32312.9
Guijiang Zhou11105,7427
Shujiang Ding126112,9209.5
Cheng-Feng Du1682,3359.4
Kun Qi1391,67613
Xiaohui Ren1501,94811.8
10
Sebastian C Peter11262,7044.7
Bin Yang11605,38211.3
Yuqiao Guo1743,0996.5
Xiaoji Xie1866,80514.7