Citation of paper, Introduction of organic-organic eutectic PCM in mesoporous N-doped carbons for enhanced thermal conductivity and energy storage capacity

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
80
Xiao Chen8491,55313.3
Hongyi Gao6893,0559.8
30
Yi Long31286,00911.6
Ahmet Sarİ322617,6229.2
Ge Wang31616,07911.5
Chuanchang Li3441,54410.8
Ji Hun Park2313876.4
Liwen Xing2215188.1
Jisoo Jeon291846.7
Pushpendra Kumar Singh Rathore11752316
Mohammed Ouikhalfan191228.3
Ravi Sharma1239759.3
Sheng Liu13222.7
Kunjie Yuan11767512.4
Waseem Aftab1301,19714.5
Jotham Muthoka Munyalo191735.5
Binjian Nie1254486
Kaveh Shahbaz1321,5177
Li Rong Zheng135329,29423.5
Ruqiang Zou134122,78214.7
Carolina Cárdenas-Ramírez17917.3
Hassan chehouani1302591.9
Anthony P Roskilly12326,0474.4
Xuan Tong1311310.2
Cathy Castelain1381,1834.9
Mohammed Bouachrine11621,9102.4
Song Hong1623,15316.5
Xue-Lai Zhang1778244.6
Yinghui Wang15332.7
Xiubing Huang1843,27211.7
Zhengguo Zhang11728,3099.8
Zheng Du1153069.5
Chaoen Li1265668.2
Adeel Arshad1401,43610.3
Zhiqiang Zou14171.3
Ang Li1311,24915.6
Xiaohu Yang11002,2717.2
Long Jiang1761,2263.5
Yibing Cai11283,3113.6
Boyang Zou1122187.4
Maryory Astrid Gomez Botero1447413.1
Zhangxing He11052,6188.8
Mohammed M Farid11759,4766
Mustafa Tuzen125115,9097
Yulong Ding145422,0425.9
Yanping Yuan11834,7366
Xiaoling Cao1782,9837.2
Guangtong Hai11852112.2