Citation of paper, A High-Performance and Durable Poly(ethylene oxide)-Based Composite Solid Electrolyte for All Solid-State Lithium Battery

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Arumugam Manthiram556657,66018.7
Xiao-Fei Yang3673,64619.4
20
Jun Liu223023,30116.3
Chunwen Sun212910,06114
John B. Goodenough264585,06313.2
Aihua Yuan21123,6889.1
Mao-Xiang Jing2495553.5
Yan-Bing He218312,63815.7
Shahid Hussain11903,5717.2
Yudi1230.3
Kristina Edström123712,5647.3
Yoong Ahm Kim12167,5404
Zhou-Guang Lu12378,9777.8
Zhongwei Chen145335,08717
Chongmin Wang143238,05715.2
Desmond Gibson1571,4347.4
Yulong Liu1471,97812.1
Xabier Judez1271,59517.1
Gui-Ming Zhong1723,03710.8
10
Do-Cheon Ahn1912,8125.6
Chandan Kumar Ghosh1311771
Zhao-Yin Wen125410,2867.8
Bo Liu11244513.9
Jia-jia Chen1321,3908.8
Hui Wang1247828
Shan-Yu Wang1283,17221.9
Xueliang Sun135127,90619.7
Tan Shi1252,33131.1
Li Zhang1442,43713.7
10
Jonas Mindemark1562,1329.1
Marm B Dixit13093811.9
Liangbing Hu140456,34225.7
Kamil Burak Dermenci1191722.7
Juergen Janek146224,83410.9
Renzong Hu11026,05513.5
Takahiro Kozawa1635401.6
Wei Xiong1244516.6
10
Dan Liu1761,9996.3
Aiping Yu114711,65419.5
Leigang Xue1534,35716.5
Yining Zhang1331,4758.8
Felix H Richter1231,51031.4
Ning Hu13839,6585.6
Jiefang Zhu11245,8876.3
Junlan Wang1651,5592.3
Wei Liu1696,46024.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A713★★
ACS Applied Materials & Interfaces79.5★★
Chemical Engineering Journal614.7★★
ACS Applied Energy Materials56.1
Journal of Alloys and Compounds55.7★★
Energy Storage Materials419.4
International Journal of Energy Research34.5★★
Solid State Ionics33.3★★
Ceramics International35.1★★
Journal of Power Sources38.9★★
Sustainable Materials and Technologies25.3
Energy Technology23.5★★
Advanced Science213.6
Energy and Environmental Science235.4★★
Advanced Energy Materials221.8★★
Chemical Society Reviews258.5★★
Journal of Membrane Science29.6★★
Electrochimica Acta26.7★★
Journal of the Electrochemical Society23.9★★
Applied Surface Science26.7★★
Advanced Energy and Sustainability Research11.6
Wuji Cailiao Xuebao/Journal of Inorganic Materials11★★
Electrochemical Energy Reviews129.3
Applied Materials Today16.6
CheM116.2
Journal of Energy Chemistry112★★
Inorganic Chemistry Frontiers16.8
ACS Energy Letters120.1
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials13.1★★
ACS Applied Nano Materials15.6
Frontiers in Chemistry15
ChemElectroChem14.3★★
Ionics12.7★★
Nano Energy117.1★★
Journal of Solid State Electrochemistry12.6★★
Inorganic Chemistry Communication13.1★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering18.3
Composites Science and Technology18.6★★
ACS Omega13.9
Renewable and Sustainable Energy Reviews116.2★★
Advanced Functional Materials115.6★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics12.1★★
Materials13.5
Journal of Physics and Chemistry of Solids13.9★★
Nanotechnology13.4★★
Surface and Coatings Technology14.4★★
Chemistry - A European Journal14.8★★
Journal of Physical Chemistry C13.8★★
Journal of Applied Polymer Science12.9★★
RSC Advances13.7★★