Citation of paper, Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Junming Guo51137,5099.9
Jianjian Zheng3471,4145.6
Hui Qian31769,2179.6
Sen Wang3184587.6
Qubo Zhu3204806.9
Jin-Yu Sun2382823.5
Ailiang Zeng22293113
Qifeng Yang2563,44413.5
Haimin Li2232,13414.9
Bingxiu Xiao2465,14617.2
Thomas Birkballe Hansen24510,10937.6
Ye-Zhao Wang Mbbs210763.2
Chunjiang He21981612.1
Jianxun Wang2591,4507.5
Weibing Tang2456502.8
20
Chen Huang2761,8265.3
Binyu Zhao24292.8
Yulong Niu2355093.1
Jianzhen Xu2274,15014.6
Daling Zhu2446854
Liyun Fu21366110.4
Zhen-jun Wang2323863.1
Zhengcai Liu2103567.8
Senbing Zhang1122
Huili Wu1122
Zoe Ward131815.7
Ting Jiang1162073.7
Hui Wang1173.5
Cong Wu15886.4
Chiara Braconi1654,96613.2
Niall Barron1791,9512.9
Jun Fan1205816.2
Richard C Wang1439,05727.8
Cheng-Liang Wan11115.5
Xiang-Yong Hao1163005.1
Lipeng Qiu1321,1575.7
Xinyi Wang1201,16220.9
Zhiqiang Chen11339611.2
Wei Xu1282132.7
Tianyi Xu1152595.8
Hong-Tao Zhang1492,0125.3
Kilian Petitjean14362.4
10
Jørgen Kjems129125,65010.5
Hao Zhang191272.2
Yinglin Peng14535
Zhang Chun-Lin1321,0466.8
Wen-Tao Wang11992811.4
Guoping Li1355474.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Molecular Cancer4142.1★★
Cell Death and Disease229.8
Molecular Therapy - Nucleic Acids2010.7
Frontiers in Oncology185.3
Aging175.6
Cancer Cell International176.4
Biomedicine and Pharmacotherapy137.5★★
Cancer Letters139.9★★
Journal of Experimental and Clinical Cancer Research1212.8
Journal of Cellular Physiology127★★
Journal of Cellular and Molecular Medicine115.6★★
Frontiers in Cell and Developmental Biology105.7
OncoTargets and Therapy104.4
Cell Cycle104.7★★
Gene103.8★★
Epigenomics94.4
BioMed Research International93★★
Biochemical and Biophysical Research Communications93.4★★
Journal of Cellular Biochemistry84.7★★
Frontiers in Genetics74.5
International Journal of Molecular Medicine64.4★★
Cancers66.6
Oncogene69.2★★
International Journal of Molecular Sciences66.3
Journal of Hematology and Oncology522.4
Cancer Biomarkers53.8
Cancer Management and Research53.6
Journal of Clinical Laboratory Analysis53★★
Cancer Medicine54.8
Clinical Science56.5★★
Oncology Letters52.6
Digestive Diseases and Sciences54★★
Scientific Reports54.9★★
PeerJ43.1
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology46.1★★
Briefings in Bioinformatics413.4★★
Cell Transplantation44★★
Cell Death and Differentiation412.7★★
Molecular Therapy411.7★★
Advances in Experimental Medicine and Biology43.6★★
Molecular Medicine Reports42.9★★
Life Sciences46.8★★
Journal of Oncology34.5
Molecular Oncology37.9★★
Seminars in Cancer Biology312.7★★
RNA Biology34.8★★
Bioscience Reports34.1★★
Journal of Translational Medicine38.5
Cancer Science36.9★★
Frontiers in Pharmacology35.6