Citation of paper, Photochemical route for synthesizing atomically dispersed palladium catalysts

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Wenxing Chen4223220,85728.1
Dingsheng Wang3433330,35527.9
Juncai Dong2512815,29935.6
Yue Lin2420118,55922.9
Yadong Li2243356,95530.9
Lin Gu21100566,47015.9
Yuen Wu2114214,24226.8
Li Rong Zheng1635329,29423.5
Tao Yao149812,69530.3
Yu Wang1113513,38027.5
110
Hai-Long Jiang1120935,88134.6
Rui-Xuan Qin9403,07720.2
Jun Luo921815,08622.3
Javier Pérez-Ramírez854335,2358.7
Shiqiang Wei817116,41019
Xun Hong7797,42719.2
Junling Lu71148,76015.9
Yunteng Qu7543,73225.5
Yun-Xiao Wang61006,08916.4
60
An-Wu Xu61719,7038.7
Zheng Chen6985,04614.6
Huan Yan6263,24631.3
Huijun Zhao656337,88511.1
Bo-Long Huang626410,07915.9
Xiangdong Yao617114,24115.9
Nan-Feng Zheng627828,07615.1
Long Jiao6345,49954.1
Lei Zhang61413,5534.7
Botao Qiao610613,24718.9
Chen Chen616920,13231.3
50
50
Jae-Hong Kim517811,15412
Jian-feng Li526414,93312.5
Jiawei Wan5816,67919.9
Sheng-Qi Chu5832,5069.4
Yong-Quan Qu513810,35110.5
Jie Xu53296315.5
50
Ning Yan524213,99011
Qiang Xu563355,77414.9
40
40
Mei Wang41106,72310.5
Zhe-Ning Chen4568715.1
Chengzhou Zhu423119,68917.5
Li Song447632,94914.4
Yi Jia4777,25621.4

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Angewandte Chemie543.6★★
Angewandte Chemie - International Edition5316.4★★
Journal of Materials Chemistry A4413★★
ACS Catalysis4213.1
Nature Communications3717.4
Journal of the American Chemical Society3716.4★★
Applied Catalysis B: Environmental3321.8★★
Advanced Materials3324★★★
ACS Applied Materials & Interfaces209.5★★
Journal of Catalysis187.3★★
Advanced Energy Materials1621.8★★
Nano Energy1517.1★★
Small1511★★
Nanoscale157.7★★
Journal of Physical Chemistry C153.8★★
Nano Research1410★★
Chemical Reviews1468.1★★
Small Methods1212.8
Catalysis Science and Technology125.5★★
Applied Surface Science126.7★★
Chemical Communications125.8★★
Science China Materials117.1
CheM1116.2
Energy and Environmental Science1135.4★★
Advanced Functional Materials1115.6★★
Nature Catalysis1036.5
Chinese Journal of Catalysis1011.3★★
ChemCatChem105.2★★
Chemical Science109.4★★
ACS Nano1016.7★★
National Science Review910.8
ACS Applied Nano Materials95.6
Green Chemistry910★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering98.3
Chemical Engineering Journal914.7★★
Advanced Science813.6
Physical Chemistry Chemical Physics83.6★★
Molecular Catalysis73.3
Nature Nanotechnology728.7★★
ACS Applied Energy Materials66.1
Chemical Society Reviews658.5★★
RSC Advances63.7★★
Nano-Micro Letters519.5★★
New Journal of Chemistry53.6★★
Journal of Colloid and Interface Science59.3★★
Environmental Science & Technology510.3★★
Energy Technology43.5★★
ChemElectroChem44.3★★
Coordination Chemistry Reviews423.2★★
Science Advances414.3