Citation of paper, MACA: a modified author co-citation analysis method combined with general descriptive metadata of citations

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yi Bu3645142.8
Win-bin Huang3141802
Giuseppe Riva258512,8143.1
Zaida Chinchilla-Rodríguez2571,1402.3
Wei Lu2311151.1
Pietro Cipresso21852,8302.8
Sabyasachi Patra18292.6
Alexandre Dias111260.5
Elisa Pedroli1701,0263.9
Qikai Cheng16582.4
Dejian Yu1932,3025.5
Kamal Sanguri1371.8
Shengang Wang17130.9
Atanu Bhuyan1131.5
Ruby W Wang1112926.2
Geciane Silveira Porto1663141