Citation of paper, Multilayer Transfer Printing for Pixelated, Multicolor Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Seong-Yong Cho6436563.4
Moonsub Shim412814,6348.1
Chang-Ting Wei3341,14310.1
30
Lei Jiang2126293,46311
Yongjoon Yu2111,28932.3
Pramod P Pillai2256675
Baoquan Sun225017,05410.3
Jeonghun Kwak21033,4975.2
Huan Liu2984,5385.6
Yeseul Park15121.4
10
Mingzhu Li11235,2428.7
10
Jakob Kuhs171154
Hao Zhang11363213
Yang Wang12988210.8
Qing Yang1183254.6
10
Muhammad Umair Ali1475304.8
Yongming Yin1226586.5
Shi Xue Dou1108054,56110.1
Hyungjun Lim1141323
Dario Pisignano12969,3493.5
Ming Shao1411,3626.6
Zuliang Du1451,52610.8
Wenping Sun11759,93413
Maryam Aghajamali1112064
Dong-Seon Lee1709122.2
Jaehoon Lim1754,90110.4
Rustamzhon Melikov1324604
Minsu Kim1151702.9
Hilmi Volkan Demir145313,7014
Sangyeon Pak1401,45610.1
Wen-Ming Su1731,1614.5
Zhao-Kui Wang11907,77412.2
Jeffrey J Schwartz1113284.8
Juan Pablo Agusil192163.2
Jue Hou1402,13013.8
Qingyu Yan139634,80214.5
Chuanzhen Zhao1279749.9
Hassan Mostafa11688370.7
Willem Walravens181,24524.4
Jeffrey Guest1685,0098.5
Yang Li1963,76410
Yuebing Zheng11476,1216.4
Luigi Giuseppe Occhipinti1462,79310.3
10
Jose A. Plaza11261,7801
Sadra Sadeghi1284705.5