Citation of paper, MicroRNA-346 facilitates cell growth and metastasis, and suppresses cell apoptosis in human non-small cell lung cancer by regulation of XPC/ERK/Snail/E-cadherin pathway

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Cheng-Cao Sun2392,45012.1
guo-jun Zhang1195537.3
Junguang Jiang16182.6
Fu Ren1275373.2
Hong-Tao Zhang1491,9925.2
Yang Zhao1491,2465.5
Wenhui Li15674.7
Qiao Yi Chen1202744.2
Mary Bebawy1686,55519
Shu-Jun Li1341,84610.6
Bor-Sen Chen13296,8921.5
Peter R Wich1451,0693.5
Simone Maria Negrini1842,8544.1
10
Hardeep Singh Tuli1912,4147.3
Pedro Luiz Rosalen12006,7024
Changjiang Qin151226.7
Shengjie Wang1532114.7
10
Shupeng Liu1225614
Dharambir Kashyap1361,33210.5
10
Li V Yang1542,6504.7
Ramiro M Murata1471,2434.4
Jianghe Shao1162
Shu-Yang Xie1575992.3
Paolo Lombardi1661,9033.1
Zhi-Yong Liu1161232.1
Giuseppe Murdaca1791,8713.9
Qi Wang13232.2
Cheng-Wei Li1433081
Catherine R Sears1143674.2
Philip M Hansbro138012,3355.7
Yongqian Shu13978.3
Bahman Yousefi12185,1016.8
10
Dariusz Rakus1651,9274.9
Fa-Xiang Chen12395
Jin-Yuan Shih11728,1916
Yuanrong Liu1121
Neelam Goel1201421.7
Yadong Wang11136.5
Agnieszka Gizak1451,3895.8
10
Shang-Gin Wu1361,3306.4
Zhuoyue Bi1162694.9
Alessandro Tonacci1851,2623.7
Zhang Chun1194.5
Mohammad Mirza-Aghazadeh-Attari1644432.7
Tao Xu1701,0363.5