Citation of paper, A three-dimensional computational model of H2–air premixed combustion in non-circular micro-channels for a thermo-photovoltaic (TPV) application

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Wei Zuo8432,36814.1
Ziqiang He6343608.2
Yunfei Yan3881,5456.5
Ilker Yılmaz3339393.9
Ebrahim Nadimi22465.9
Xiao Yang2131946
Zhi'en Zhang21364,70010.6
Pouyan Abbaspour1133
Masoud Afrand143322,73613.5
Minh Duc Tran1814,53615.1
Zhu He1485595.4
Davood Toghraie143914,4509.4
Jundika Candra Kurnia1871,7623.5
Alireza Alipoor1102024.6
10
Arees Qamareen1830
Nader Karimi11253,38810.3
10
Lei Meng181795.6
Sudarshan Kumar11262,8083.7
Junwei Li1558353.9
Seyed Ehsan Hosseini1653,3658.4
Justina Jaseliunaite15101
Zakaria Mansouri1181862.8
Yueh Heng Li1558322.5
Medhat Nemitallah11031,5542.8
Shitu Abubakar1171452.7