Citation of paper, The Challenge of Electrochemical Ammonia Synthesis: A New Perspective on the Role of Nitrogen Scaling Relations

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Cheng-Hua Sun1428118,1459.9
Jens Norskov13693155,03319.9
Shi Zhang Qiao1053087,15729.2
Doug MacFarlane1082353,2877.3
Jing-xiang Zhao91706,1398.5
Yao Zheng813528,82042.8
Zhong-Fang Chen733426,48410.5
I Chorkendorff640849,71814.6
Yousung Jung620217,93214.4
Qing Jiang679929,1355.6
Jakob Kibsgaard66617,36744.2
Cheng Tang610310,29928.9
Luis Miguel Azofra5632,3278
Suzanne Zamany Andersen51081828.4
Matteo Cargnello51238,68912.5
50
Zhi Wen Chen5461,28410.1
Chauncey Guo52273613.6
Minhua Shao416912,15416.9
Yong-Fan Zhang41424,2927.1
40
Dongwei4934,0109.7
Chao Yan41425,61911.7
Shangqian Zhu4452,18616.7
Qinghhai Cai4731,4794.1
Wee-Jun Ong411113,12826.2
Wei Lin4711,6857
40
Laiquan Li4131,42954.6
Liang Chen419211,62413.4
Baibiao Huang472335,9548.1
Xue Zhao4253437.3
Chen Guo4152726.3
Haibo Zhang42436,7518.2
Zhenyu Sun415114,64414
Sharad Maheshwari4567124.6
Shengli Zhang316610,85513.8
Xin-yi Zhang3652,6268.5
Alexandr N Simonov31183,6258.9
Jie Zhang32378,0695.7
Ifan E L Stephens39413,15021.4
Kyoung-Shin Choi37810,11019.9
30
Venkatasubramanian Viswanathan31267,3809.6
Yonggang Jin3221,34413.9
30
Xiaofeng Feng3252,80619.9
A V Kuklin34789110.4
Chung-Yul Yoo3791,5233.9
Changhyeok Choi3271,83526.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A5013★★
ACS Catalysis2513.1
Journal of Physical Chemistry C253.8★★
Physical Chemistry Chemical Physics243.6★★
Applied Surface Science206.7★★
Nanoscale177.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces169.5★★
Journal of Energy Chemistry1412★★
Advanced Materials1324★★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering118.3
Journal of the American Chemical Society1016.4★★
Nano Energy917.1★★
Advanced Functional Materials915.6★★
Small Methods812.8
Advanced Energy Materials821.8★★
ChemSusChem88.3★★
Nature Communications817.4
Chemical Communications85.8★★
CheM716.2
Energy and Environmental Science735.4★★
Journal of Physical Chemistry Letters76.4
Applied Catalysis B: Environmental721.8★★
Angewandte Chemie - International Edition716.4★★
Angewandte Chemie73.6★★
ACS Energy Letters620.1
Nano Research610★★
ChemElectroChem64.3★★
Chemical Society Reviews658.5★★
International Journal of Hydrogen Energy66.7★★
Journal of the Electrochemical Society63.9★★
Catalysis Science and Technology55.5★★
Chemical Reviews568.1★★
Chemical Engineering Journal514.7★★
Joule427.8
ACS Applied Nano Materials45.6
Materials Today421.8★★
ChemCatChem45.2★★
EnergyChem336.9
Materials Advances33.3
Chinese Journal of Catalysis311.3★★
Advanced Science313.6
Catalysts34★★
Green Chemistry310★★
Small311★★
Catalysis Today35.3★★
Nano Letters311.5★★
Journal of Cleaner Production310.3★★
Journal of Colloid and Interface Science39.3★★
Chemistry - A European Journal34.8★★
Electrochimica Acta36.7★★