Citation of paper, A new insight into land use classification based on aggregated mobile phone data

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
70
Yang Xu6338117.4
Di Zhu5213576.6
Yao Yao51182,1046.9
Xiping Yang5213314.2
Chaogui Kang5311,7019.1
Yu Liu51526,0588.9
Song Gao4983,1098
Alexander Belyi4123426.7
Xiaoping Liu3985,86114.5
Jose Javier Ramasco3976,0866.9
Ye Hong3143908.5
Tao Pei3791,7544.8
Ting3271,0378.4
Rui Cao3183717.1
Jialyu He3102979.7
Ximeng Cheng381306.9
Jinbao Zhang3201,06716
Hao Wu3171953.9
Bi Yu Chen2471,2383.9
Chen Zhong2308414.8
20
20
20
Zhixiang Fang2961,5802.9
Yong Gao2133437.1
Chuanrong Zhang2393143.6
Horacio González-Vélez2665921.4
Lingbo Liu2203065.7
Emmanouil Tranos2376763
Ning Niu27683.2
Eszter Bokányi2131162.5
Feng Xia23308,1324.4
Yuxia Wang271106.7
Fan Zhang2602,99410.2
He Jin27471.5
Xi Liu2169889.7
Lei Dong2163607.9
Zhou Huang2323984.5
Yuan Meng2211963.6
20
Yang Yu291113.2
Thomas Louail21078810.9
Haolin Liang2219720.7
Jinzhou Cao2730711.1
Jianghao Wang2346955.5
Erki Saluveer1628610.1
Niels Agerholm14652.5
Constantine E Kontokosta1441,2146.3
Qing-Yun Du1701,2945.6

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
ISPRS International Journal of Geo-Information192.9★★
International Journal of Geographical Information Science184.1
Transactions in GIS122.1★★
Computers, Environment and Urban Systems115.9★★
Sustainability113.6
Remote Sensing85
PLoS ONE83.7
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science52★★
Cities55.6★★
Lecture Notes in Computer Science40.9★★
Human Dynamics in Smart Cities30.2
International Journal of Digital Earth33.9★★
Applied Geography34.4★★
Habitat International34.6★★
Big Earth Data24.1
Information Fusion and Data Science20.3
Sistemnyj Analiz I Prikladnaâ Informatika20.2
Journal of Korea Planning Association20.5
Journal of Location Based Services21.9★★
EPJ Data Science23.4
Applied Spatial Analysis and Policy21.7
Transportmetrica A: Transport Science22.5★★
Journal of Advanced Transportation21.9★★
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing211.8★★
Royal Society Open Science23.3
Landscape and Urban Planning27.7★★
Communications in Computer and Information Science20.3★★
Sensors23.8★★
Humanities and Social Sciences Communications12.8
Annals of the American Association of Geographers1★★
IZA Journal of Development and Migration11.4
Journal of Urban Management14.3
International Journal of Data Warehousing and Mining11★★
Applied Network Science12.9
Urban Book Series10.3
Journal of Land Use Science12.7★★
Journal of Spatial Science11.6★★
Journal of Geographical Systems11.8★★
GIScience and Remote Sensing14.8★★
Land13.5
Geo-Spatial Information Science13.5
World Wide Web12.9★★
Ecosystem Services16.1
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering11★★
Geographical Analysis12.9★★
Journal of Chinese Geography13.7
International Journal of Disaster Risk Reduction14.5★★
Chinese Geographical Science12.9
Personal and Ubiquitous Computing12.1★★
Transportation14★★