Citation of paper, Organocatalytic Asymmetric Assembly Reactions: Synthesis of Spirooxindoles via Organocascade Strategies

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Chao-Guo Yan122694,4202.8
Zhen-Hua Wang12538975.3
Da-Ming Du91685,5573.3
Xiong-Li Liu9701,1033.4
Wei-Cheng Yuan71424,0994.8
Feng Shi72048,9628.6
Jian Zhou717910,6537.8
Junseong Lee71692,6772.5
Qi-Lin Wang6336665.3
Bo Han61062,9105.4
Jian Zuo632610,1446
Jian-Qiang Zhao6561,1395.3
50
50
Subhas Chandra Pan5661,2933
Acad Prof Kari Rissanen577524,9503.6
50
Jun-Long Li5652,7217.2
Fujie Tanaka51148,4074.4
Ji Yeon Ryu5607003.1
Kamal Kumar4994,4024.5
Hong-Hao Zhang4291,3799.6
Yin Wei42437,5014.2
Venkitasamy Kesavan4492,9214.4
Nandarapu Kumarswamyreddy4101993.1
Feng Zhou4694,61410.8
Rong Zhou4411,1836
John Cong-Gui Zhao41054,9444.9
Yong-Zheng Chen3791,0383.2
Xiaofeng Zhang3356274.3
Jinxing Ye3803,4714.5
Stephen Connon31108,5715.5
Wei Huang3418584.7
30
Subramaniapillai Selva Ganesan3354632.2
Ru-Zhang Liu3288317.8
Muthukumar G Sankar3124055.2
Weiqing Xie3357503.5
Muhammad Sohail3231931.7
Adam Daïch31011,4531.3
Yixin Lu3986,2019.6
Carsten Strohmann33557,0882.3
Yong You3436164.5
Yang Wang3182964
Bo-Liang Zhao3215415
Xiao-Mei Zhang31213,4004.4
Yong-Jia Shang31021,6582.8
Dieter Enders356934,4024.5
Wen-Yong Han3427644
Ya Li2631,5512.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Organic and Biomolecular Chemistry773.9★★
Organic Letters686.2★★
Advanced Synthesis and Catalysis555.6★★
Journal of Organic Chemistry524.2★★
Chemical Communications395.8★★
RSC Advances373.7★★
Tetrahedron312.4★★
European Journal of Organic Chemistry263.2★★
Tetrahedron Letters232★★
Organic Chemistry Frontiers225.2
Angewandte Chemie - International Edition2016.4★★
Angewandte Chemie193.6★★
Chemistry - A European Journal174.8★★
ChemistrySelect101.8
Asian Journal of Organic Chemistry93
New Journal of Chemistry93.6★★
Chinese Journal of Chemistry84.9★★
Bulletin of the Korean Chemical Society61.2★★
Journal of Heterocyclic Chemistry61.9★★
Chinese Chemical Letters58.1★★
ChemCatChem55.2★★
Molecular Diversity43.1★★
Beilstein Journal of Organic Chemistry42.5
Chemistry - an Asian Journal44.5★★
ACS Catalysis413.1
Synthetic Communications41.7★★
Molecules44.8★★
Journal of the American Chemical Society416.4★★
Heterocyclic Communications31.7★★
Applied Organometallic Chemistry33.1★★
ACS Omega33.9
Advances in Heterocyclic Chemistry22.4★★
Heterocycles20.8★★
Accounts of Chemical Research224.3★★
Green Chemistry210★★
Chemical Science29.4★★
Tetrahedron: Asymmetry2★★
Monatshefte Für Chemie21.4★★
Green Synthesis and Catalysis19.3
Chinese Journal of Organic Chemistry13★★
Springer Briefs in Molecular Science10.6
Research17.8
Current Organocatalysis11.2
Communications Chemistry16.3
Natural Products and Bioprospecting14.9
Studies in Natural Products Chemistry11.5★★
Acta Pharmaceutica Sinica B115.5
CheM116.2
Journal of Saudi Chemical Society14.3
Chemical Record16.6★★