Citation of paper, Prefabrication as a mean of minimizing construction waste on site

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Fan Xue2881,9737
Geoffrey Qiping Shen229810,2595.5
Mehrdad Arashpour1711,6105.8
Xin Hu1263243.2
Yongsheng Jiang13313.3
Ki Pyung Kim19522
Kamyar Kabirifar11543821.2
Xianbo Zhao11023,1996
Woubishet Zewdu Taffese1111943.8
Zezhou Wu11003,4096.4
Jian Zuo132610,1446
Xiaoling Zhang11767,7198.7
Sherif Mostafa1244072.9
Baoquan Cheng1262523.4
Shang Gao1345714.1
Dong Zhao1579753.2
Hongping Yuan1683,2727.9
Payam Rahnamayiezekavat1191262
Nicholas Chileshe11522,5604.7
Ann Tw Yu1512,1475.7
Raufdeen Rameezdeen1911,7994
Shuai-An Wang11955,1255.4
Bo Xia11583,1593.8
Yajiao Chen12196.8